Debatt mellan mig och Göran Bryntse

I dalarnas tidning besvarade jag en debattartikel av Göran Bryntse, ordförande för folkkampanjen mot kärnvapen/kärnraft. han besvarade den och jag fick nu in ett svar på hans svar. Här nedan är hela debatten, hans artiklar i vanlig stil och mina svar i fetstil. Det är intressant att se hur han i sitt svar till mig inte hade nått att komma med egentligen förutom små personattacker. Det lustiga är hur han avslutar sitt svar med att han läst kurs i kärnfysik, jag tänkte först lägga till att det föga imponerar med tanken på att jag har en kandidatexamen i kärnfysik och snart en magister i kärnteknik. Men ingen ide att försöka klappa sig själv på ryggen för mycket? Det är synd att Bryntse inte informerar om vad han doktorerat i, det är pappersmassateknik om jag inte minns fel och han är lektor i grafisk teknologi vid Högskolan i Dalarna. Det gör en givetvis till en kärnkraftsexpert eller hur?

Vill Camilla Lindberg bryta uran i Rättvik?


DEBATT

Folkpartisten Camilla Lindberg (CL) fortsätter att föra fram felaktiga argument för kärnkraften.

1. CL hävdar att uranet räcker i flera hundra år. Ja, om man bortser från ekonomin och dessutom övergår till plutonium som reaktorbränsle. Om man däremot är för marknadsekonomi så räcker brytvärda urantillgångar högst 60-70 år för nuvarande reaktorer. Det förutsätter att man får tillstånd att bryta överallt där billigt uran hittas. Att övergå till dyrbart plutonium som bränsle kan leda till mänsklighetens undergång. Ett miljondels gram plutonium kan ge lungcancer och fem kilo räcker till en atombomb. En oklok politik i terrorismens tidevarv. Vindkraften och solenergin räcker däremot så länge solen lyser och är till skillnad från kärnkraften klimatneutrala.


Att det blir brist på uran redan 2013 beror på att en stor del av uranförsörjningen i dag kommer från skrotning av ryska kärnvapen. I enlighet med det 20-åriga nedrustningsavtalet mellan Clinton och Gorbatjov från år 1993 ska Ryssland förse USA:s kärnkraftreaktorer med det klyvbara restmaterial som uppstår i samband med skrotningen. Det avtalet upphör 2013. Det finns inga skäl att tro att Ryssland, som har brist på uran, vill förlänga det. Mindre än 60 procent av kärnkraftens nuvarande uranbehov kommer således från gruvor. Två av de största gruvorna, Cigar Lake I Kanada och Olympic Dam i Australien, har dessutom stora problem och kan troligen inte leverera uran kring år 2013. Det är bland annat därför det nu är intressant att söka nya gruvor i till exempel Rättvik. Jag upprepar frågan som CL valde att inte svara på. Vill CL bryta uran i Rättvik?


2. CL är övertygad om att det finns säkra lösningar på kärnkraftens avfallsproblem, det vill säga att det går att hålla det radioaktiva avfallet skilt från biosfären i hundratusentals år. Vetenskapen har nu under 60 år försökt hitta en lösning men ännu inte funnit någon. Sunt förnuft säger att det knappast går att förutsäga världens utveckling i en miljon år när det gäller jordbävningar, istider med mera. Den av kärnkraftsindustrin föreslagna så kallade KBS-metoden leder sannolikt till att en stor del av radioaktiviteten hamnar i Östersjön, som redan är världens mest radioaktiva hav och där Oskarshamnsverket släpper ut mest. KBS-metodens korrosionsproblem är enorma.


3. CL hävdar att vindkraften inte kan ersätta kärnkraften. Det kan den visst, många gånger om! Dock bör man kombinera en satsning på vindkraft med solenergi, bioenergi och energieffektiviseringar. Då kan avvecklingen av kärnkraften vara klar till 2020. Om vi inte börjar avveckla nu så kommer de förnybara alternativen att bromsas av ett gigantiskt elöverskott. Enligt Vattenfall kommer Norden att år 2015 ha ett elöverskott på knappt 50 TWh, under förutsättning att elförbrukningen samtidigt ökar med cirka 20 TWh från nu. Det är inte trovärdigt eftersom elförbrukningen sjunkit de senaste åren. Elöverskottet blir nog därför ungefär lika stort som vad hela svenska kärnkraften i dag producerar. Sverige och Finland är de EU-länder som slösar mest med elenergin. Det går knappast ur klimatsynvinkel att moraliskt försvara att vi ökar slöseriet ytterligare.


4. CL säger sig vara överens med mig om att vi bör satsa på energieffektivisering. I så fall behövs ingen ny kärnkraft, vilket är lätt att räkna ut. Jag har tidigare efterlyst folkpartiets politik för energieffektivisering och vilka styrmedel man vill använda men inte fått något svar. Därför frågar jag igen, nu till CL. Hur ser folkpartiets politik för effektivare elanvändning ut? Vilka mål har ni satt upp för den politiken? Jag är trött på hyckleri!


5. CL tycker att vi ska exportera kärnkraft. Då varken Tyskland, Danmark och Norge vill ha egen kärnkraft vill CL tydligen pracka på dem svensk kärnkraft. Finland behöver inte heller svensk kärnkraft. Det är dessutom en dyr affär att exportera kärnkraft, överföringskostnaderna är betydande.

Min slutsats är att folkpartiet inte kan räkna. Skulle man kunna det skulle partiet inse att kärnkraften är onödig och bara kommer att hindra de förnybara alternativen och effektivare energianvändning i Sverige. Vid folkomröstningen 1980 lovade folkpartiet svenska folket att avveckla kärnkraften till år 2010. Nu gör man, med mycket undermåliga argument, en helomvändning och vill öka kärnkraften, trots att Sverige redan är världens mest kärnkraftsberoende land, räknat i kWh/invånare. För att få stopp på folkpartiets desinformation om energi- och klimatpolitiken utmanar jag härmed Camilla Lindberg på offentlig debatt om denna. Du Camilla får gärna välja tid och plats i Dalarna.


Göran Bryntse

är teknologie doktor och ordförande i folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.


Bryntse vet väldigt lite om kärnteknik


DEBATT

Göran Bryntse demonstrerar återigen sin okunskap om kärnteknik i sin replik till Camilla Lindberg genom att lista upp fem långlivade men felaktiga myter.


1. Bryntse hävdar att uranet bara räcker i det långa loppet om man går över till breeder-teknik. Det är helt fel, för varje prisökning så blir enormt mycket mer uran ekonomiskt brytbart utan att det har någon större påverkan på elpriserna. En femdubbling av priset på naturligt uran leder bara till några öre högre elproduktionspriser.

Om man tar hänsyn till det så finns det uran för tusentals år, IAEA, IEA, NEA, OECD de drar alla samma slutsats om att uran är en långsiktigt hållbar energikälla. Se tex IAEAs Red book eller OECD's Trends in the Nuclear Fuel Cycle: Economic, Environmental and Social Aspects. Bryntse baserar förmodligen sin åsikt på van Leeuwen och Smiths opublicerade livscykelanalys som blivit grundligt sågad eftersom den överskattar energiåtgången vid uranbrytning med flera storleksordningar.


2. Bryntse hävdar att korrosion är ett problem för KSB metoden. Självklart är korrosion ett problem men det är ett problem som är löst. Kopparbehållarna beräknas kunna motstå korrosion i upp till en miljon år. Bryntse borde lyfta på telefonluren och ringa upp alla de duktiga kärnkemister som jobbar med KBS-3.


3. Att vi "slösar" med vår elförbrukning i Sverige har ringa påverkan på klimatet eftersom all vår el kommer från vattenkraft och kärnkraft. En utbyggnad av vindkraft för att ersätta kärnkraft hade inte sänkt koldioxidutsläppen. Det finns snarare risk att utsläppen hade ökat. Se de livscykelanalyser som gjorts av Öko-institutet, IAEA och vattenfall med flera. De visar alla att koldioxidutsläppen från kärnkraft är lika små som hos vind och vattenkraft. En sammanfattning av dessa finns på miljövänner för kärnkrafts hemsida.


4. Jag föreslår att Bryntse studerar Jevons paradox vilket säger att energieffektiviseringar nästan alltid leder till öka konsumtion. Men även om effektiviseringar i Sverige hade lett till lägre konsumtion så kommer troligen elhybridbilar äta upp mellanskillanden när de väl slår igenom. Vi måste förbereda oss för att byta från primitiva förbränningsmotorer till elmotorer.


5. Många länder inom EU behöver mer energi, vilket bland annat man kan se genom Tysklands vilja att få gas direkt från Ryssland. Om vi i Sverige kan leverera billig och koldioxidlåg elektricitet till andra EU-länder gynnar det definitivt klimat och miljö. Fast Bryntse kanske föredrar att vi istället importerar smutsig kolkraft från Danmark och Tyskland för att lägga ner vår kärnkraft? Så länge inte vi skitar ner kanske det är ok?

Min enda slutsats är att Göran Bryntse uppenbarligen vet väldigt lite om både kärnteknik och uranfyndigheter. Hade han förstått sig på tekniken hade han onekligen varit mer positiva med tanken på den enorma potentialen kärnteknik har.


Johan Simu

är student fysik/kärnteknik vid GU och Chalmers. Han är också styrelsesuppleant i Miljövänner för kärnkraft


Kärnkraften tar slut 2025


DEBATT

Fysikstuderande Johan Simu från Göteborg, som i flera år skrivit hyllningsartiklar till kärnkraften i svenska tidningar över hela landet, anser att jag vet väldigt lite om kärnkraft. Simu däremot anser sig veta det mesta om energi. Han vet till exempel att kopparbehållarna som ska skydda omvärlden mot det långlivade radioaktiva avfallet håller i en miljon år. Eftersom ingen av oss kommer att leva då så behöver han ju inte ta ansvar för sina påståenden. Materialfysiker i Uppsala hävdar däremot att kapslarna kan gå sönder om mindre än tusen år även om det inte blir några jordbävningar eller istider. Jordbävningar var dock vanliga i Sverige för 10 000 år sedan liksom istider.

Simu säger också att min referens om kärnkraftens livscykel, kärnkraftsingenjören van Leeuven, inte har publicerats men enligt Simu ändå blivit grundligt sågad. Hur kan man såga något som inte är publicerat? Simus brist på logik anstår inte en fysiker.


Analysen finns visst publicerad, till exempel på hemsidan för den mycket ansedda Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich, där bland andra Einstein och flera andra nobelpristagare verkat.

I David Flemings bok "A lean guide to nuclear power" dras slutsatsen att det inte lönar sig att bryta i urangruvor med lägre uranhalt än 0,1 procent. Då blir kärnkraftens nettoproduktion av energi negativ, det vill säga det går åt mer energi att producera kärnkraften än vad den kan leverera.


Fleming bedömer att senast efter år 2025 kommer den då kvarvarande ekonomiskt lönsamma kärnkraften att helt gå åt till att ta hand om att lösa kärnkraftens problem, det vill säga avfallshantering, rivning av kärnkraftverken med mera.

Simu anser att kärnkraften är bättre för klimatet än vindkraft. Det är faktiskt (ursäkta uttrycket) ren bullshit om han inte syftar på energi baserad på olivkärnor och dylikt som faktiskt redan produceras. Simu anser också att effektivare energianvändning leder till högre energianvändning enligt den så kallade Jevons paradox. Det är han tämligen ensam om att tycka.


Jag har tidigare rekommenderat den evige studenten Simu att börja läsa på Högskolan Dalarna och här lära sig lite solenergi. Simu är också välkommen till mitt hem för att få ta del av mina 15 års erfarenhet av solfångare. Då kanske han äntligen kan ta en examen.


Göran Bryntse, teknologie doktor

som har läst kärnfysik på Teknis


Påståenden utan verklighetsförankring


DEBATT

Bryntse har en enastående förmåga att acceptera forskning som ännu inte verifierats. Han vet mycket väl precis som alla andra forskare att en opublicerad studie är en studie som inte publicerats i en granskad vetenskaplig journal. Att van Leeuwen och Smith lagt upp sin studie på ett universitets hemsida innebär givetvis inte att den blivit publicerad i någon vetenskaplig bemärkelse.


De livscykelanalyser jag nämnde i min artikel däremot har alla gått igenom en vetenskaplig granskning. Bryntse kanske kan förklara varför van Leeuwen och Smith är de enda i världen som kommer fram till sina resultat angående uranbrytningens energiåtgång. Energiåtgången enligt deras metoder applicerat på exempelvis Rossinggruvan i Namibien ger hela 80 gånger större energiförbrukning än den i realiteten är.


SKB och även de som forskar kring amerikanska Yucca mountain projektet har verifierat, både genom experiment och genom att studera geologiska kopparfyndigheter, att koppar är stabilt under de förhållanden som råder i en slutförvaring. Att Bryntse vill kasta bort den samlade mängden fakta på grund av en omdebatterad studie från Uppsala är anmärkningsvärt. Jag är dock nyfiken på varför Bryntse tror att det är en katastrof om några kopparkapslar havererar? Jag föreslår att han läser på lite om hur långlivade avfallsprodukter spridits från de 15 naturliga kärnreaktorerna i Oklo, Afrika som rullade på för två miljarder år sen. De långlivade avfallsprodukterna sprids inte nämnvärt på grund av sina kemiska egenskaper.


Kärnkraft är både ekonomiskt och energimässigt lönsamt vid uranhalter långt lägre än 0,1 procent. Vid Olympic dam i Australien bryter man redan uran vid halter av 0,063 procent, i Rossing bryter man vid halter så låga som 0.03 procent. Båda gruvorna går med vinst. Bryntses påståenden matchar helt enkelt inte verkligheten.


Jag reser gärna till Bryntses hem för att lära mig om solenergi. Jag uppskattar den tekniken och fysiken bakom solceller. Bryntse är även välkommen att senare i vår komma till Chalmers och lyssna när jag håller föredrag om mitt examensarbete och prata lite med andra sakkunniga. Bryntse kanske skulle bli förvånad över hur mycket verkligheten skiljer sig från hans fabler.


Johan Simu

studerar fysik/kärnteknik vid Gu och Chalmers. Han är också styrelsesuppleant i miljövänner för kärnkraft.


Kommentarer
Postat av: Heiti Ernits

"1. Bryntse hävdar att uranet bara räcker i det långa loppet om man går över till breeder-teknik"

Precis samma argument använde du när vi debatterade urantillgångarna(!). De siffrorna får vi just med Breeder teknik. Precis som Göran skriver så är breeder-spåret full med fallgropar.

Mvh Heiti

Postat av: Johan Simu

Heiti, jag använde breedertekniken i vår diskussion eftersom du inte accepterar att det geologiska uppskattningarna av urantillgångar är något att lita på och att du hävdar att uranutvinning ur havsvatten är orealistiskt trots att tekniken demonstrerats. Om man däremot accepterar havsvattenutvinning och/eller de geologiska uppskattningarna så "behövs" inte breeders på tusentals år.

Sen gör det inget om både Bryntse och du är skeptiska till breeders. De utvecklas ändå för fullt i japan, kina, indien och frankrike :) Tekniken är både mogen och välbeprövad genom otaliga experimentreaktorer av olika storlekar sen 50 talet. Det är lite svårt att argumentera att en så beprövad teknik är osäker.

Personligen så vill jag heldre se att man går över till toriumbränslecykel eftersom man då med rätt reaktortyper slipper alla problem med transuraner överhuvudtaget. Men framtiden får avgöra vilken väg industrin tar, den tar ju tyvär inte alltid den mest logiska vägen :(

2008-02-22 @ 16:50:14
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Johan Simu

Heiti, jag använde breedertekniken i vår diskussion eftersom du inte accepterar att det geologiska uppskattningarna av urantillgångar är något att lita på och att du hävdar att uranutvinning ur havsvatten är orealistiskt trots att tekniken demonstrerats. Dvs kärnkraft med breeders är hållbara även under de premisser du ställer upp för urantillgångar.

Om man däremot accepterar havsvattenutvinning och/eller de geologiska uppskattningarna så "behövs" inte breeders på tusentals år.

Sen gör det inget om både Bryntse och du är skeptiska till breeders. De utvecklas ändå för fullt i japan, kina, indien och frankrike :) Tekniken är både mogen och välbeprövad genom otaliga experimentreaktorer av olika storlekar sen 50 talet. Det är lite svårt att argumentera att en så beprövad teknik är osäker. Att peka på kärnvapenspöket är inte så relevant när vi pratar om länder som kina, japan, usa, EU länderna och Indien. Plutoniums giftighet som bryntse tar upp är också grovt överdrivet, som jag sagt tidigare så är det mindre giftigt än nikotin.

Personligen så vill jag heldre se att man går över till toriumbränslecykel eftersom man då med rätt reaktortyper slipper alla problem med transuraner överhuvudtaget. Men framtiden får avgöra vilken väg industrin tar, den tar ju tyvär inte alltid den mest logiska vägen :(

2008-02-22 @ 17:11:03
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: göran bryntse

Bifogar mitt svar till Simu, som inte publicerades i Dalarnas Tidningar / Göran B

Svenskt uran kostade 30 öre/kWh

Johan Simu försvarar kärnkraft utan hänsyn till ekonomi och miljö. Van Leeuvens beräkningar är givetvis publicerade på många ställen, t ex av Oxford Research Group, som tilldelats det prestigefyllda
Niwano Peace Price för sina publikationer, t ex publikation Q6, ?Nuclear Power-the energy balance? av van Leeuwen & Smith.
Simu refererar till Olympic Dam i Australien. Den är i huvudsak
en koppargruva där uran är en av biprodukterna. Den
skulle inte löna sig
som enbart en urangruva. Rössing i Namibia är en mycket speciell gruva , ett gigantiskt dagbrott med oacceptabla miljöförhållanden. Den var planerad att stänga i fjol på grund av dålig ekonomi men har fått en nådatid på grund av den rådande uranbristen. Gemensamt för dessa gruvor är att det inte finns några planer på att återställa de omfattande miljöskador de åsamkat. I Namibia har man grävt upp ofattbara en miljard ton malm ur gruvan varav ca 350 miljoner ton blivit radioaktivt avfall som deponeras i en näraliggande dal utan skydd för väder och vind. Att missköta miljön och arbetarna på det sätt som görs i Namibia är oacceptabelt i civiliserade länder.
Ett jämförelse med
den sen 25 år stängda urangruvan i Ranstad i Billingen i Västergötland är här motiverad. Uranhalten där är ungefär lika låg som i Namibia. Där har man med skattebetalarnas pengar försökt att städa upp efter sig även om mycket återstår att göra och området fortfarande förblir delvis avspärrat under lång tid framöver. Kostnaderna för uranbrytningen i Ranstad uppgår idag till ca 30 öre/kWh räknat på det producerade uranet, dvs. långt ifrån lönsamt.
Simus okritiska förhållning till alla uppgifter från kärnkraftsindustrin är inte högskolemässig. På Högskolan Dalarna försöker vi få studenterna att värdera uppgifter och tänka själva. Så är tydligen inte fallet i Göteborg. Det känns därför inte meningsfullt för mig att fortsätta debatten med Simu så det här blir mitt sista svar till honom.

Göran Bryntse, Tekn Dr

2008-03-01 @ 20:42:14
Postat av: Johan Simu

Göran, det spelar ingen roll hur många gånger du nämner van Leeuwen och Smith, fakta kvarstår ändå att deras siffror inte stämmer med verkligheten och det är verkligheten som är viktig, inte imaginära siffror i bluffstudier.

Oavsett hur många think tanks som ORG som tittar på det så är ändå inte van Leeuwen och Smiths resultat publicerat i någon respektabel forskningsjournal. Det är däremot livscykelanalyserna nedan som du kan blädda igenom och som är total industrioberoende. Det finns många fler, gå in på sciencedirect och se vad konsensus bland LCA's är.

M Rashad, Applied Energy, 2000, vol 65 211-219.
Young Eal Lee et al, Progress in nuclear energy, vol 37, 113-118.
Koji Tokimatsu et al, Energy Policy, 2006, vol 34, 833-852
Vasilis M. Fthenakis, Energy Policy, 2007 ,vol 35, 2549-2557
Hiroki Hondo, Energy, 2005, vol 30, 2042-2056
Luc Gagnon et al, Energy Policy, 2002, vol 30, 1267-1278
Keishiro Ito et al, Energy Convers. Mgmt, 1997, Vol. 38, 607-614.
Daniel Weisser, Energy, 2007, vol 32, 1543-1559.

Du kan inte heller kalla att Öko institutet är kärnkraftsvänliga, trots det är deras siffror glasklara, precis som alla andra livscykelanalyser jag refererat. De visar alla samma sak och dementerar alla van Leeuwen och Smith. Att du hänger upp dig på just van Leeuwen och Smiths förmodar jag är för att det är den enda livscykelanalysen som överhuvudtaget visar dåliga siffror för kärnteknik. Ditt argument hänger enbart på dom och dementeras av alla andra.

När du beskriver uranbrytning så låter det som du tror att nytt radioaktiva material produceras när i realiteten man bara gräver upp det som redan finns i backen. Det finns inga som helst problem med attt späda ut, kemiskt stabilisera och återställa allt det man brutit och det ska man givetvis enligt lag kräva. Att vissa gruvor skitit i det betyder inte att det inte går. Ranstad är dåligt exempel på en gruva från en tid då miljölagstiftning inte var något att bra sig om, Bra exempel på återställning är Nabarlek och Mary Kathleen i australien. Det finns en fullständig plan för återställning av Olympic och gruvbolaget är tvingat enligt australiensisk lag att sätta undan pengar till återställning. Om det inte är så i Namibien så kan du knappast säga att det är uranets fel. Att afrika blir exploaterat är ingen nyhet, förhållandena i andra afrikanska gruvor är knappast bättre och säger absolut ingenting om västerländsk gruvdrift.

När det gäller vilka fyndigheter som är brytbara så beror det givetvis på uranpriserna. Det intressanta är då att uranpriserna kan mer än femdubblas utan att påverka elproduktionspriset mer än med några öre. De fyndigheter som bryts vid Olympic är utan tvekan brytbara ekonomiskt vid en sådan prisnivå. Sen är det inget nytt att bryta flera mineraler samtidigt, alunskiffer innehåller mycket mer än uran som gör det intressant. Att det skulle vara ett argument mot uranbrytning är nått nytt, uran bryts även i samband med fosfatbrytning och där finns enorma uranfyndigheter. 30 öre kWh för Ranstad uran låter som en siffra tagen direkt från http://www.mdani.demon.co.uk/para/random.htm

Ditt lilla påhopp om att jag inte kan tänka kritiskt är mest sorgligt. Speciellt då du helt ignorerar alla forskningsrön som inte är negativa till kärnteknik. Det är nog du som behöver lära dig tänka själv och inte okritisk svälja varje suspekt studie som görs för att svartmåla kärnteknik. Vetenskaplig granskning är tydligen inget för dig men jag kan upplysa dig att jag skolats i det grundligt under min utbildning.

Johan Simu
Fil.kand kärnfysik.

2008-03-01 @ 21:23:50
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Thomas

Hej,

mycket intressanta detaljer utom påhoppen förstås. Om man tittar rent ekonomiskt, så är det lätt att konstatera att all nybyggnation av ny kraft ligger över marknadens förväntningar, i förhållande till gamla avskrivna vatten-och kärnkraft. Europa har inte byggt speciellt mycket kraftverk senaste decennierna. Oavsett om kärnkraftens kostnad är 30 öre/kWh för ny kärnkraft så kommer slutkunden inte få ta del av något annat än den dyraste elen som säljs på marknaden. Därför kommer det alltid framöver att löna sig bäst med energieffektivisering och egenproducerad vindel med eller utan elcertifikat. Allt pekar på Sverige och Norden inom fem år kommer ha betydande elöverskott, och då kommer det finnas intresse av att bygga ut överföringen till Holland, Tyskland och Polen. Tyskland kommer knappast att acceptera importerad kärnkraft, där får vi paketera den som vindkraft eller vattenkraft (eller biokraft). Polen och Holland tror jag hellre vill ha importerad kärnkraft än kolkraft, speciellt om den dessutom är billigare än kolkraften. Eftersom Polen till 97% kör egen kolkraft, finns det dock tvivel om att de skulle importera stora mängder kärnkraft istället för att bygga egen kärnkraft. Denna kommer alltid bli billigare en ny svensk eller finsk kärnkraft, eftersom vi måste få hem kostnaderna för en ny kabel ovanpå nya reaktorer. Oavsett hur man räknar kostnader för en kWh, är det alltid en stor summa frågetecken för kärnkraften - vilka externa kostnader man ska räkna med. I vindkraften känns det som man vet vad man får. Eftersom kärnkraften har 10-15 år av initiala kostnader och ytterligare 10-20 i avvecklingskostnader (då reaktorn bara kostar pengar inga intäkter) och dessutom de astronomiska investeringarna som krävs, så är det bara de stora elgigantera unnat att investera i detta. Detta gör att eloligopolet stärks och höga elpriser består. Detta ligger kärnkraften i fatet. Dessutom genererar kärnkraftsindustrin inga större inkomster för sverige - bara under 2007 tjänade däremot ABB och SKF ca 4,5 miljarder i intäkter från vindkraftstillverkning (och sedan har vi en massa andra svenska företag som tjänar också tex Trelleborg och SSAB mfl). Flera svenska studier bla från LiU pekar på att energieffektivisering i svenska medelstora företag kan effektivisera ca 10TWh el/år, med små investeringar men smart elanvändning. Om dessutom pappersindustrin kan spara 7 TWh (vilket de kommer att göra oavsett eftersom pappersanvändningen sannolikt dalar framöver) och dessutom upp till ca 10 TWh kan sparas med värmepumpar så har vi en eleffektivisering bara där på ca 25-27 TWh. Allt beror naturligtvis på vilket elpris marknaden når. Men å andra sidan så finns mycket mer att spara genom att stoppa allt energislöseri i bostadssektorn mm. Jag tillhör dem som tror att elpriset inte kommer att sjunka, eftersom eloligopolföretagen säljer mer export till högre eu-priser alltmer. Då kommer effektiviseringarna fortsätta att vara lönsamma och efterfrågan på el i sverige kommer att sjunka långsiktigt. Nya reaktorer komer då att bli en ren elexport.

2008-07-29 @ 16:21:09
Postat av: Johan Simu

Jag kan erkänna direkt att jag inte har någon koll på vilken potential det finns för effektiviseringar i sverige. Mitt intresse ligger nästan uteslutande på generationssidan inte användningen. Men jag har väldigt svårt att tro att effektiviseringar kommer leda till en reduktion av totalkonsumtionen. Besparingar på ett ställe brukar mest leda till ökningar någon annan stans.Jag är ingen ekonom heller men Jevons paradox och Khazzoom-Brookes postulate verkar rätt vattentäta

paradox" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Jevonsparadox

postulate" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Khazzoom-BrookespostulateNär jag diskuterar kärnkraft brukar jag mest tänka ur ett globalt perspektiv, om sverige bygger eller inte bygger nya reaktorer spelar egentligen inte så stor roll. Vi är ändå totalt obetydliga i ett globalt perspektiv, men det vore trevligt ifall vi kunde dra igång något nytt företag i still med ABB atom så att vi kan hoppa på tåget.Det kommer finnas enorma pengar i kärnkraft framåt, enbart kina vill beställa 100 reaktorer av westinghouse före 2020! Ryssarna planerar på 26 reaktorer de närmaste 12 åren, Indien kommer nu få möjlighet att expandera snabbare efter avtalet med usa. Många länder utan kärnkraft i mellanöstern och asien blickar nu mot kärnkraft, sydafrika har även de stora planer.Jag håller till fullo med om att det är negativt att det bara finns reaktorer av storlek jättestora just nu, men det är inget som säger att reaktorer måste vara jättestora. Det har bara råkat vara den trend som passat bäst hittills, men det är nu på gång enormt många projekt med inriktning på små reaktorer. Snart kommer pebble bed reaktorerna finnas på marknaden och de ligger på storlekar runt 100-300MWe. Även de mindre lirarna på elmarknaden kommer kunna köpa de reaktorerna.När det gäller vindkraft vs kärnkraft och ekonomiska aspekter så är kärnkraft betydligt billigare. Se tex elforsk rapport "el från nya anläggningar". Nya standardiserade gen 3 designer leder till mycket pålitligare situation för de som beställer reaktorer, inga förseningar eller strul med okompletta byggnadsplaner längre. Olkiluoto 3 är förstås ett pinsamt undantag från Areva's sida, men alla de reaktorer som byggs i asien är problemfria.

2008-07-30 @ 19:01:01
URL: http://gronarealisten.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback