Miljöbelastning och kärnkraft.

I en nylig diskussion och även tidigare har Heiti visat att kärnkraft inte är så miljövänlig enligt ett system som kallas EPS som skapats av Centrum för produktrelaterad miljöanalys vid Chalmers. Jag mailade en av huvudmännen bakom EPS, Professor Bengt Steen vid Chalmers miljösystemanalys, för att få lite mer information om hur de bär sig åt för att räkna fram sina ELU(environmental load unit) för olika mineraler, det är nämligen så att majoriteten av kärnkraftens ELU värde kommer från uran.

Bengt Steen skickade mig en väldigt intressant artikel(publicerad i Ecological Economics 2002, vol  42 sid 401-412) som förklarar deras metod, jag ska sammanfatta den kortfattat och hoppas jag gör den rättvis och ska sen visa hur kärnkraften kan få en mycket lägre miljöbelastning enligt denna beräkningsmetod.

Metoden går ut på att man antar att mineralerna utvinns ur vanlig berggrund, granit osv. Detta eftersom totala mineralmängden i berggrunden är så enorm att den för alla syften kan antas vara obegränsad. Sen beskriver de en brytningsmetod som enbart bygger på hållbara tekniker, hållbara kemikalier osv. Det vill säga en så miljöneutral gruvbrytning som överhuvudtaget är möjligt. Utifrån de antagandena så räknar de ut ett totalt pris för brytningen enligt formeln nedan.

T=C+O+E
Där
C är kapitalkostnader för brytning.
O är driftskostnader för brytning.
E är externa kostnader för brytning.

De externa kostnaderna är uppdelade i ytterligare fem faktorer.
E=h+p+a+b+r
Där
h ekonomiskt förlust vid ökad dödlighet.
p ekonomiskt förlust vid sänkt produktivitet, tex miljögifter som påverkar jordbruk ect.
a är förlusten av abiotiska resurser genom utvinning av olja och gas.
b förlusten av biologiskt mångfald.
f förlust av rekreationella/estetiska värden tex genom stora ingrepp i landskapet.

Se gärna artikeln jag refererat till för mer information. Det är i stora drag hur det går till.

Genom den metoden haren totalkostnad för uran räknats fram som ligger på 1190 ELU/kg som man kan se i denna artikeln A systematic approach to environmental priority strategies in product development

(EPS). Version 2000 - Models and data of the default method

Med den siffran har andra sen räknat ut kärnkraftens miljöbelastning per producerad kWh, den är baserad på Forsmarks miljödeklaration vilket är en slags livscykelanalys. Se citatet nedan.

Från Åsa Wahlström med flera Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmingssystem Etapp 2
För kärnkraft är data hämtade från Forsmarks kärnkraftverks EPD, 2001. EPD:n uppger en urananvändning på 24 mg per kWh producerad el, vilket är ett värde som har använts i undersökningen. En siffra som ofta förekommer redovisad är 2,5-4 mg uran per producerad kWh el. Orsaken till den höga uranannvändningen vid Forsmark är att Forsmark har valt att allokera den totala produktionen av uran till elproduktion vid samtliga förädlingssteg (utvinning, konvertering, anrikning och bränsletillverkning). För övriga produkter har allokeringen skett enligt ekonomisk allokering enligt MSR, 200.

Den totala kostnaden för kärnkraft blir 31,5 milli ELU/kWh, det är lätt att räkna ut att uranets del av den siffran är 29 mELU/kWh* om man utgår från Forsmarks uranförbrukning. Externa kostnaderna för kärnkraft är ungefär 0.5mELU/kWh enligt ExternE. Det som återstår upp till 31,5 är förmodar jag miljöbelastning från andra mineraler som används i kärnkraft. Koppar, stål osv. Som jämförelse har vattenkraft totalt 1 mELU/kWh, vindkraft 3 mELU/kWh och olja 80 mELU/kWh.

Vid det här laget är det ytterst viktigt att påpeka att uranets miljökostnad är om uranet bryts från granit enligt metoden jag beskrev i början. Det stämmer alltså inte för uran som bryts idag, utan kan mer tänkas som en kostnad ifall kärnkraft ska drivas i all evighet. Den siffran är alltså intressant för det riktigt långa loppet.

Man får dock inte glömma den andra evigt hållbara resursbasen för uran, nämligen havsvatten. Som jag skrivit om tidigare kan man se att kostnaderna för uranutvinning ur havet ligger mellan 150-233 USD/kg. De 4 miljarder ton uran som finns i havsvatten och ett årligt tillskott på runt 30 000 ton från flodet gör det till en potentiell evig energikälla, speciellt då i en breederekonomi.

Edit, genom vidare mail med Bengt Steen så har han uppskattat grovt att kostnaden för uran utvunnet ur havet är runt 4 ELU/kg, det baserad på miljöbelastningen av de polyetenrep som används för uranadsorberingen. Ignorera min tidigare uppskattning. För att vara pessimistisk räknar jag 10 ELU/kg för att ta hänsyn till eventuell extra energiåtgång vid produktion osv.

Om vi då återigen tittar på Forsmarks uranåtgång och räknar om det med kostnaden för uranutvinning ur havet så har vi nu istället 0,2-0,3 mELU/kWh från uranet. Kärnkraftens totala miljöbelastning blir då alltså runt 1,5-2mELU/kWh, att jämföra med vindkrafts 3 mELU/kWh. Man måste givetvis analysera utvinningsmetoden mer genomgående. Men det är föga troligt att det skulle öka miljöbelastningen till så höga nivåer som de 1190 ELU/kg som utvinning ur berggrund innebär.

Sen har vi en till rolig grej att titta på, nämligen torium. Torium har nämligen bara 288 ELU/kg som miljöbelastning vilket beror på att dess halter i berggrunden är 4 ggr högre än uran. Ska man utnyttja torium på ett vettigt sätt måste man göra det i tex en molten salt reaktor där allt torium utnyttjas till fullo. Det innebär då att per vikt får man ut minst femtio gånger så mycket energi som man får från uran i dagens lättvattenreaktorer. Om vi sen rakt upp och ner pessimistiskt antar att en molten salt reaktor kräver dubbelt så mycket byggnadsmaterial och energi för att producera en kWh som ett av dagens kraftverk på grund av kontinuerlig reprocessing ect så landar man på** att det krävs runt 1 mg torium per kWh. Miljölbelastningen på grund av toriumanvändingen i en molten salt reaktor borde då landa nånstans runt 0,3 mELU/kWh. En faktor 100 lägre än från uran i dagens reaktorer! Kom då ihåg att det antagandet om dubbel energi och materialåtgång är extremt pessimistisk, i realiteten siktar man på lägre materialanvändning i msr eftersom de drivs vid atmosfärstryck och inte högtryck som dagens lättvattenreaktorer. 

Nu kommer Heiti givetvis säga att jag enbart spekulerar eftersom han verkar vara allergisk mot approximationer ;). Men approximationerna är i mina ögon helt giltiga i det långa perspektiv vi talar om. Jag har med andra ord överskådligt visat att en sluten optimerad toriumbränslecykel kan innebära, beroende på hur den är implementerad, en miljöbelastning som är lika liten som vindkraft och vattenkraft och att uran ur havsvatten kan ha låg miljöbelastning. Då är det fokus på "hur den är implementerad", för industrier gör inte alltid det som är miljömässigt bäst som vi alla vet. Men det finns inget tekniskt hinder för att göra kärnkraftens miljöpåverkan försumbart liten.

Jag ska försöka hitta energiåtgången vid upparbetning av bränsle och energiåtgången vid dagens plutonium breederreaktorer för att försöka ge ett så korrekt värde som möjligt för en sluten uranbränslecykels miljöbelastning helt och hållet med dagens teknik med uran både från traditionell uranbrytning och med uran från havsvatten. Perfekta utgångspunkter för det vore La Hague upparbetningsanläggningen i Frankrikre och BN-600 breeder reaktorn i Ryssland. Återstår att se om den informationen om de anläggningarn är öppet publicerade.


*24*10^-6*1190 = 0,029 = 29 mELU/kWh för kärnkraft från uranförbrukning.
** 24 milligram/kWh*2/50=0.96 mg/kWh


YES!!

Fick ett samtal idag från Delft university angående min ansökan till en doktorandtjänst där(thorium användning i högtemperaturreaktorer), så nu ska jag på intervju i Delft den 18 mars. Jag kommer vara ett totalt nerv vrak nu i tre veckor.

På intervjun ska jag dels presentera under 20 minuter något tidigare arbete jag gjort inför studenter och personal på kärnteknikavdelningen i Delft. Jag tar nog och presenterat mitt kandidatarbete om neutrinospektrumet från Bor-8 sönderfall i solen. Det blir nog lite omväxling för kärntekniker att få ett rent kärnfysik föredrag och lite astrofysik är alltid skoj :) Sen efter presentationen blir jag intervjuad av två professorer och en doktor vid avdelningen. Känner redan hur jag börjat kallsvettas. Jag vill verkligen ha den tjänsten!

Håll tummarna för mig nu i tre veckor fram till jag står där!

Olika scenarier för framtida kärnkraft

image224


Jag läste just igenom en väldigt intressant artikel med titeln "Scenarios for a Worldwide Deployment of Nuclear Power" publicerad i International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology* där tre olika scenarier för kärnkraftens framtid målas upp med avseende på hur många reaktorer som krävs, resursåtgång osv. Tyvär så är en av grundpremisserna till scenarierna grovt felaktig. Nämligen detta.

The amount of the resource that has already been extracted is estimated at 2 million metric tons of uranium (MtU) [11]. The established reserves for an extraction cost of $40/kgU amount to 1.6 MtU; they amount to 2.6 MtU at a cost of $80/kgU, representing 40 years of consumption at the current level. The estimation of the total natural uranium resource is a function of the technology and of the acceptable extraction costs. Today, the average uranium extraction cost is $30/kgU; extrapolating to an extraction cost of $400/kgU gives a total amount of 23 MtU [11].

Man kommer aldrig bryta uran som kostar 400USD/kg eftersom maxgränsen för kostnader går vid runt 200USD/kg som jag förklarat i detta
inlägget. Speciellt i ett perspektiv som sträcker sig så långt fram som till 2100 som de scenarier i artikeln gör. Det är lite synd att de använder sig av en så felaktig maxgräns för urantillgångarna, men det spelar inte så stor roll för slutsatserna som dras i artikeln.

Jag ska överskådligt beskriva de tre scenarierna de målar upp. Alla är baserade på att kärnkraft energiproduktion ska öka från 2 400 TWh till 18 000 TWh år 2050 och 32 400 TWh år 2100. Ungefär en faktor 8 fram till 2050 med andra ord.

Scenario 1, enbart lättvattenreaktorer med öppen bränslecykel och med återvinning av plutonium. Plutonium-uran bränslecykel.
image225
image226

Vi ser av de översta bilderna att runt kärnkraften kan växa till runt 3000 GWe fram till 2070 men att det sen går ner eftersom uranet tar slut enligt deras premisser. På de nedersta bilden vänsta visar den blå kurvan hur mycket uran som finns kvar och den rosa hur mycket utarmat uran som bildats. Den nedersta högra bilden visar mängden plutonium med och utan plutoniumåtervinning. Anledningen till att de stora mängderna plutonium inte kan användas mer är eftersom lättvattenreaktorer endast kan återvinna plutonium ett fåtal gånger innan isotopsammansättningen omöjligör fler återvinningar på grund av säkerhetskäl.

Som jag skrev så kan vi ignorera deras antagande att uranet tar slut och därmed så kan kärnkraft med lättvattenteknik växa sig betydligt större än 3000 GWe om så krävs. Men det som är lite otrevligt med det scenariot är dock de 50 000 tonnen plutonium som finns kvar runt år 2100. Ett sådant scenario är inte särskilt hållbar ur avfallssynpunkt, bättre än att köra på med kol givetvis. Men ändå inte särskilt lockande.

Scenario 2. Lättvattenreaktorer och snabba breeder reaktorer. Plutonium-uran bränslecykel.
image227
image228

Detta scenarie bygger på att man använde både plutonium från lättvattenreaktorer och anrikat uran för att starta snabb breederreaktorer. Runt år 2050 så finns det lika många breeders som lättvattenreaktorer och därefter så börjar de totalt dominera medans lättvattenreaktorerna sakta försvinner. De räkna med att 45% av den tillgängliga mängden uran konsumeras fram till 2100 enligt deras felaktiga premiss(ja vet jag gnäller om detta, men det är viktigt att komma ihåg!). Enligt detta scenarie så växer kärnkraft till 8000 GWe utan större problem. Återigen så står man vid 2100 med en mängd plutonium som inte är särskilt sexigt, 60 000 ton. Eftersom hela denna mängden i princip återfinns innuti reaktorerna och inget mer produceras såvida inte fler reaktorer tas i drift så är det ett anständigt scenario i mina ögon. Scenarie ett var inte anständigt eftersom allt plutonium måste slutförvaras, här används det i slutna bränslecykler och hamnar aldrig i någon slutförvaring. Enda ämnena som går till slutförvaring är fissionsprodukterna.

Scenarie 3, lättvattenreaktorer+breederreaktorer+moltensaltreaktorer i en torium-uran bränslecykel.
image229
image230
Detta är ett exempel på att man alltid sparar det bästa till sist :), detta scenarie bygger på att man använder plutonium från lättvattenreaktorer som bränsle i snabba breederreaktorer, breederreaktorerna i sin tur breedar uran-233 från torium istället för plutonium från uran-238 som i förra scenariet. Uran-233 används sen i molten salt reaktorer som även de breedar uran-233 från torium. Man räknar konservativt med att molten salt reaktorerna använder precis lika mycket uran som de skapar nytt från toriumet. Vi ser av första grafen att en väldigt liten andel av reaktorerna måste vara snabba breeders för att stadigt kunna ta nya molten salt reaktorer i drift. Molten salt reaktorerna dominerar energiproduktionen redan vid år 2040 vilket är lite väl optimistiskt i mina ögon.

Men sen till det bästa, den totala mängden plutonium år 2100 enligt detta scenarie är 1000 ton eller mindre! Ingenting jämfört med de två andra scenarierna, sen har endast 33% av mängden tillgänligt uran(återigen enligt deras felaktiga antagande) använts och en försumbart lite andel torium.

Måste även påpeka att det är väldigt konservativt att anta att molten salt reaktorerna bara breeder plus minus noll. Man kan designa dom så att de breedar netto 12% per år vilket gör att man skulle kunna fasa ut allt plutonium och allt användande av naturligt uran om man så vill. Då återstår endast reaktorer som man matar med torium och så får man ut fissionsprodukter, inget annat.

Så även om det finns nog med uran för en jäkla massa lättvattenreaktorer så är det inte ett särskilt lockande scenario med tanken  på de enorma avfallsmängder som bildas. Att ta vägen med snabba reaktorer är acceptabelt men allt hanterande av plutonium kan vara känsligt. Tredje scenariot där fissilt material nästan aldrig lämnar reaktorerna är lockande i alla avseende. Miljömässigt, ekonomiskt och inte minst för att förhindra vapenspridning.

Man ser klart och tydligt att vi måste gå ifrån lättvattentekniken, den är föråldrad, slösaktig och producerar enorma mängder långtlivat avfall. Den är inte fördelaktig ur något perspektiv, inte ens ekonomiskt om man ser lite längre framåt. Det var ett jäkla misstag att industrin låste fast sig i lättvattenteknik efter 60 talet, det valet var främst eftersom tekniken redan hade utvecklats och beprövats av amerikanska flottan. Men ingen av kärnkraftspionjärerna ens på den tiden såg någon framtid för tekniken i energiproduktionssyfte.

Om någon vill att jag ska fortsätta att då och då plocka en intressant artikel från de olika journalerna och beskriva den sammanfattat här på bloggen så lämna gärna en kommentar. Hela artikeln som detta blogginlägget handlar om finns det en länk till nedan.

*E. Merle-Lucotte, D. Heuer, C. Le Brun and J.-M. Loiseaux, "Scenarios for a Worldwide Deployment of Nuclear Power", International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Volume 1, Issue 2, pp 168-192 (2006).

Havsvatten sätter övre gränsen på uranpriser.

I alla debatter om uranets hållbarhet och kärnkraft så försöker kärnkraftsmotståndare säga att uran tar slut inom si och så många år. De baserar det på att IAEA i sin Red book säger att vi har uran för ungefär 70 år till, några hundra år utöver det ifall man även tar hänsyn till fosfater. Det man alltid måste ha i tanken och som även red book nämner så listar de urantillgångar efter hur dyrt det är att gräva upp uranet. Ju dyrare uran är ju större fyndigheter blir brytbara. Som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg så är den totala mängden uran på jorden ofantlig och det finns inga energimässiga skäl till att man inte kan bryta uran till halter under 100 ppm(parts per million), just nu bryts det vid så låga halter som 0.03%(Rossinggruvan i Namibien) vilket motsvarar 300ppm.

image184

Om man kikar på tabellen i mitt tidigare blogginlägg som jag även bifogat ovan så innebär det att om man går ner lite mer i halt, ner till 100ppm, så finns det över 2 miljarder ton uran, vilket räcker i över 30 000 år med dagens konsumtionstakt. Hur mycket av det som kommer visa sig vara brytbart kommer man dock enbart få reda på genom prospektering. Men de låga halterna är ekonomiskt vettiga att bryta vid något högre priser än idag, med tanken på att 300ppm halter redan är ekonomiskt brytbara, och en sån prisuppgång påverkar inte nämnvärt uranpriserna. Endast en liten fraktion av uranet vid halter av 100ppm och uppåt behöver vara brytbart för att täcka behovet av en expansion av kärnkraft i hundratals år.

Men det finns ett annat alternativ som kanske kommer bli ekonomiskt snart och som utan tvekan sätter en översta gräns för hur dyrt uran kan tänkas bli och det är uran i havsvatten. Som vi ser i tabellen ovan handlar det om 20 miljarder ton, tabellen verkar inte matcha nyare data som säger 4-5 miljarder ton. Men i vilket fall så är det otroligt mycket och tiotusentals ton tillförs årligen havet från floder, vi kommer med andra ord aldrig ens påverka jämviktskoncentrationen av uran om nu inte mänskligheten överlever över geologiska tidsåldrar.

Men om man ser på halterna så är de nere på parts per billion, vilket får vissa att tro att det är hopplöst omöjligt att utvinna det uranet(Heiti jag titar på dig ;)). Men så är inte fallet, i Japan har man utvecklat ett material som adsorberar(ja du läste rätt, adsorbera inte absorbera, skillnaden är hårfin) uran och andra tungmetaller ur havsvattnet, allt man behöver göra är att doppa ner specialbehandlade rep och sen låta det ligga i havet under några veckor så har man sitt uran. Det krävs ingen aktiv bearbetning av havsvatten.

En artikel om senaste prisindikationerna från det projektet kan man hitta via denna länken
Confirming Cost Estimations of Uranium Collection from Seawater.
Ett citat därifrån 

If 2g-U/kg-adsorbent is submerged for 60 days at a time and used 6 times, the uranium cost is calculated to be 88,000 yen/kg-U, including the cost of adsorbent production, uranium collection, and uranium purification. When 6g-U/kg-adsorbent and 20 repetitions or more becomes possible, the uranium cost reduces to 15,000 yen. This price level is equivalent to that of the highest cost of the minable uranium. The lowest cost attainable now is 25,000 yen with 4g-U/kg-adsorbent used in the sea area of Okinawa, with 18 repetitionuses. In this case, the initial investment to collect the uranium from seawater is 107.7 billion yen, which is 1/3 of the construction cost of a one million-kilowatt class nuclear power plant.

25 000 yen/kg med dagens valutakurser är 233 dollar/kg. Om man går efter deras antagande att det kan gå ner till 15 000 yen/kg så blir det 140 dollar/kg. Spotpriset för uran är idag ungefär 90 dollar/kg. Uranpriserna måste alltså stiga med 55% för att det ska bli ekonomiskt med utvinning ur havet. Totala elproduktionskostnaderna vid svenska kärnkraftverk ligger runt 19 öre enligt OKG's årsrapport. 10% är bränslekostnad och en tumregel är att en tredjedel är kostnad för naturligt uran och resten är anriknings och bränsletillverkningskostnader.

Kostnaderna för naturligt uran idag blir alltså ungefär ett halvt öre per kWh. Om uranpriserna stiger med 55% har vi istället 0.87 öre per kWh. Det blir alltså hela 0.31 öre/kWh dyrare att producera el om kärnkraften får uran från havsvatten istället för gruvor. Om vi lägger till ett halvt öre till för att uranutvinningsföretagen ska gå med bra vinst så landar man max vid runt ett öre dyrare elproduktionskostnad. För att vara rättvist så blir det faktiskt 10 miljoner per producerad terrawattimme vilket förklarar varför elbolagen kör med det billigaste uranet de kan hitta. Men det är inte på något sätt en stor smäll ekonomiskt. Ett öre per kWh är lägre kostnad än tex effektskatten, det hade inte påverkat kärnkraftens ekonomi märkbart.

Hur som helst är den övre gränsen för uranpriset långsiktigt någonstans runt 200 dollar/kg. Om någonsin uranpriserna skjuter så högt och stannar där så kommer folk börja satsa på uranutvinning ur havsvatten och sen kommer priset stabiliseras vid den nivån och succesivt sjunka när tekniken blir bättre. Det förklarar varför det är rent skitsnack att vi snart kommer få slut på uran, det vore bara sant ifall man dels ignorerar utvinning ur havet som faktiskt är en beprövad metod och även ignorerar allt uran vi ännu inte prospekterat efter men som geologer uppskattar finns där.

För de som är lagda åt det kemiska hållet så finns det  del information om utvinningsmetoden här.
Recovery of rare metalls unobtainable in Japan.
Och lite mer här
Synthesis of Uranium Adsorbent by Radiation-induced Graft Polymerization
En tidigare länk jag hade som beskrev precis allt med metoden har tyvär dött, kvar återstår endast en utskriven kopia på mitt skrivbord. Tyvär så är jag inte en kemist så det är nog inte så lyckat ifall jag försöker förklara metoden åt er eftersom jag själv inte förstår den :)

Jag hoppas Japan fortsätter utveckla denna metoden då den verkligen är överlägsen vanlig gruvbrytning ur miljösynpunkt. De extra 0.31 öre/kWh betalar jag mer än gärna!


Deff 2008

image223

Här kommer återigen ett av de få inläggen jag skriver som inte har någotsomhelst med kärnenergi att göra.

Nu är jag äntligen igång igen!! Jag har inte deffat rejält sen våren 2004. Deffa, för de som inte är insatta, är byggarspråk för diet fast med den stora skillanden att de flesta dieter handlar om att gå ner i vikt medans en deff handlar om att gå ner i vikt samtidigt som man bibehåller eller ökar på sin muskelmassa. Deff är altlså ett specialfall av diet om man ska vara petig med definitioner ;)

En sak stämmer iallafall med deffningar, mängden resultat är direkt proportionell mot mängden lidande. Lidande är måhända ett väldigt subjektivt begrepp men det är tamejfan sant ändå. Under åren mellan 2004 och nu så har jag ibland slödeffat litegrann. Skärt ner lite på kolhydrater och kalorier, men jag har aldrig kommit in i det där tillståndet av lidande där energin sugits ur ens kropp och allt man kan tänka på är nästa ätardag då man får proppa i sig skräpmat.

När man deffar rejält så handlar det inte så mycket om hunger, hunger är lätt att klara av. Det svåra är suget, man får ett vansinnigt starkt sug efter allt som är onyttigt. Under just den beryktade våren 2004 då jag gick ner från 102 till 84 kilo samtidigt som jag ökade min marklyftstyrka med 25 kilo och min bänk med 15 så var suget på slutet så vansinnigt starkt att jag ibland verkligen ville gråta av förtvivlan. Sömnlösa nätter spenderades med perversa tankar om all söt och flottig mat som existerar. Tillslut brukar alltid suget vinna när varje kilo blir allt svårare att tappa. Av någon anledning så stannar jag alltid totalt när jag kommer ner till runt 8% kroppsfett, då slår kroppen till varje broms den har och suget blir obeskrivligt. Det är svårt att beskriva den absoluta förtvivlan man känner när vågen står stilla och kroppen skriker efter mat.

Nu denna veckan kan jag säga att suget börjat krypa tillbaka och det innebär att jag återigen efter 4 års slappande verkligen deffar hårt och tränar hårt! Känns jäkligt bra, jag ska göra allt jag kan för att bräcka formen sommarn 2004. Jag siktar på att gå ner till 85 kilo och eftersom jag lagt på mig hyffsat mycket muskler sen senast jag vägde så lite så borde jag se rätt hyffsat grym ut. Starten hittils har varit bra, på tre veckor har jag tappat tre kilo och blivit av med tre centimeter runt midjan. Vikten som försvunnit är mest troligt inte bara vatten eftersom jag alltid går på en lågkolhydratdiet.

Styrkemålen är desamma som de alltid varit, jag vill dra tre gånger min kroppsvikt i marklyft, med andra ord 255 kilo. Då måste jag under våren lägga på 25 kilo på mitt marklyft igen för min senaste maxningen var 230 kilo. Knepig utmaning men helt klart möjligt om jag tränar smart och hårt. Sen vill jag bänka dubbla min kroppsvikt, dvs 170 kilo. Det borde inte vara några större problem, senast jag toppade mig så kunde jag reppa på 145 utan större problem, men jag vågade mig aldrig på en maxning eftersom jag pajade min axel. Om axeln klarar sig nu under våren så borde jag bolla upp 170 kilo och kanske mer utan problem. Jag har inget mål i knäböj eftersom mina knän är så pass trasiga, ska försöka se hur högt jag kan komma i knäböjen innan mina knän återigen går sönder.

Nu har jag 4,5 månad av härligt lidande framför mig. Minimum 1 timme promenad om dagen, minst 3 förbränningspass i veckan och 3-4 gympass. Allt med en diet som innehåller 1800 kcal, 250gram protein, runt 70 gram fett och runt 40 gram kolhydrater eller mindre. De flesta dagarna så nära noll jag kan komma. Förmodligen kommer alla mina blogginlägg bli surare och surare ju närmare sommarn jag kommer för mitt humör brukar påverkas ordentligt av det hela. Känns iallafall obeskrivligt skönt att ha tillbaka motivationen igen efter flera års slappande.

Debatt mellan mig och Göran Bryntse

I dalarnas tidning besvarade jag en debattartikel av Göran Bryntse, ordförande för folkkampanjen mot kärnvapen/kärnraft. han besvarade den och jag fick nu in ett svar på hans svar. Här nedan är hela debatten, hans artiklar i vanlig stil och mina svar i fetstil. Det är intressant att se hur han i sitt svar till mig inte hade nått att komma med egentligen förutom små personattacker. Det lustiga är hur han avslutar sitt svar med att han läst kurs i kärnfysik, jag tänkte först lägga till att det föga imponerar med tanken på att jag har en kandidatexamen i kärnfysik och snart en magister i kärnteknik. Men ingen ide att försöka klappa sig själv på ryggen för mycket? Det är synd att Bryntse inte informerar om vad han doktorerat i, det är pappersmassateknik om jag inte minns fel och han är lektor i grafisk teknologi vid Högskolan i Dalarna. Det gör en givetvis till en kärnkraftsexpert eller hur?

Vill Camilla Lindberg bryta uran i Rättvik?


DEBATT

Folkpartisten Camilla Lindberg (CL) fortsätter att föra fram felaktiga argument för kärnkraften.

1. CL hävdar att uranet räcker i flera hundra år. Ja, om man bortser från ekonomin och dessutom övergår till plutonium som reaktorbränsle. Om man däremot är för marknadsekonomi så räcker brytvärda urantillgångar högst 60-70 år för nuvarande reaktorer. Det förutsätter att man får tillstånd att bryta överallt där billigt uran hittas. Att övergå till dyrbart plutonium som bränsle kan leda till mänsklighetens undergång. Ett miljondels gram plutonium kan ge lungcancer och fem kilo räcker till en atombomb. En oklok politik i terrorismens tidevarv. Vindkraften och solenergin räcker däremot så länge solen lyser och är till skillnad från kärnkraften klimatneutrala.


Att det blir brist på uran redan 2013 beror på att en stor del av uranförsörjningen i dag kommer från skrotning av ryska kärnvapen. I enlighet med det 20-åriga nedrustningsavtalet mellan Clinton och Gorbatjov från år 1993 ska Ryssland förse USA:s kärnkraftreaktorer med det klyvbara restmaterial som uppstår i samband med skrotningen. Det avtalet upphör 2013. Det finns inga skäl att tro att Ryssland, som har brist på uran, vill förlänga det. Mindre än 60 procent av kärnkraftens nuvarande uranbehov kommer således från gruvor. Två av de största gruvorna, Cigar Lake I Kanada och Olympic Dam i Australien, har dessutom stora problem och kan troligen inte leverera uran kring år 2013. Det är bland annat därför det nu är intressant att söka nya gruvor i till exempel Rättvik. Jag upprepar frågan som CL valde att inte svara på. Vill CL bryta uran i Rättvik?


2. CL är övertygad om att det finns säkra lösningar på kärnkraftens avfallsproblem, det vill säga att det går att hålla det radioaktiva avfallet skilt från biosfären i hundratusentals år. Vetenskapen har nu under 60 år försökt hitta en lösning men ännu inte funnit någon. Sunt förnuft säger att det knappast går att förutsäga världens utveckling i en miljon år när det gäller jordbävningar, istider med mera. Den av kärnkraftsindustrin föreslagna så kallade KBS-metoden leder sannolikt till att en stor del av radioaktiviteten hamnar i Östersjön, som redan är världens mest radioaktiva hav och där Oskarshamnsverket släpper ut mest. KBS-metodens korrosionsproblem är enorma.


3. CL hävdar att vindkraften inte kan ersätta kärnkraften. Det kan den visst, många gånger om! Dock bör man kombinera en satsning på vindkraft med solenergi, bioenergi och energieffektiviseringar. Då kan avvecklingen av kärnkraften vara klar till 2020. Om vi inte börjar avveckla nu så kommer de förnybara alternativen att bromsas av ett gigantiskt elöverskott. Enligt Vattenfall kommer Norden att år 2015 ha ett elöverskott på knappt 50 TWh, under förutsättning att elförbrukningen samtidigt ökar med cirka 20 TWh från nu. Det är inte trovärdigt eftersom elförbrukningen sjunkit de senaste åren. Elöverskottet blir nog därför ungefär lika stort som vad hela svenska kärnkraften i dag producerar. Sverige och Finland är de EU-länder som slösar mest med elenergin. Det går knappast ur klimatsynvinkel att moraliskt försvara att vi ökar slöseriet ytterligare.


4. CL säger sig vara överens med mig om att vi bör satsa på energieffektivisering. I så fall behövs ingen ny kärnkraft, vilket är lätt att räkna ut. Jag har tidigare efterlyst folkpartiets politik för energieffektivisering och vilka styrmedel man vill använda men inte fått något svar. Därför frågar jag igen, nu till CL. Hur ser folkpartiets politik för effektivare elanvändning ut? Vilka mål har ni satt upp för den politiken? Jag är trött på hyckleri!


5. CL tycker att vi ska exportera kärnkraft. Då varken Tyskland, Danmark och Norge vill ha egen kärnkraft vill CL tydligen pracka på dem svensk kärnkraft. Finland behöver inte heller svensk kärnkraft. Det är dessutom en dyr affär att exportera kärnkraft, överföringskostnaderna är betydande.

Min slutsats är att folkpartiet inte kan räkna. Skulle man kunna det skulle partiet inse att kärnkraften är onödig och bara kommer att hindra de förnybara alternativen och effektivare energianvändning i Sverige. Vid folkomröstningen 1980 lovade folkpartiet svenska folket att avveckla kärnkraften till år 2010. Nu gör man, med mycket undermåliga argument, en helomvändning och vill öka kärnkraften, trots att Sverige redan är världens mest kärnkraftsberoende land, räknat i kWh/invånare. För att få stopp på folkpartiets desinformation om energi- och klimatpolitiken utmanar jag härmed Camilla Lindberg på offentlig debatt om denna. Du Camilla får gärna välja tid och plats i Dalarna.


Göran Bryntse

är teknologie doktor och ordförande i folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.


Bryntse vet väldigt lite om kärnteknik


DEBATT

Göran Bryntse demonstrerar återigen sin okunskap om kärnteknik i sin replik till Camilla Lindberg genom att lista upp fem långlivade men felaktiga myter.


1. Bryntse hävdar att uranet bara räcker i det långa loppet om man går över till breeder-teknik. Det är helt fel, för varje prisökning så blir enormt mycket mer uran ekonomiskt brytbart utan att det har någon större påverkan på elpriserna. En femdubbling av priset på naturligt uran leder bara till några öre högre elproduktionspriser.

Om man tar hänsyn till det så finns det uran för tusentals år, IAEA, IEA, NEA, OECD de drar alla samma slutsats om att uran är en långsiktigt hållbar energikälla. Se tex IAEAs Red book eller OECD's Trends in the Nuclear Fuel Cycle: Economic, Environmental and Social Aspects. Bryntse baserar förmodligen sin åsikt på van Leeuwen och Smiths opublicerade livscykelanalys som blivit grundligt sågad eftersom den överskattar energiåtgången vid uranbrytning med flera storleksordningar.


2. Bryntse hävdar att korrosion är ett problem för KSB metoden. Självklart är korrosion ett problem men det är ett problem som är löst. Kopparbehållarna beräknas kunna motstå korrosion i upp till en miljon år. Bryntse borde lyfta på telefonluren och ringa upp alla de duktiga kärnkemister som jobbar med KBS-3.


3. Att vi "slösar" med vår elförbrukning i Sverige har ringa påverkan på klimatet eftersom all vår el kommer från vattenkraft och kärnkraft. En utbyggnad av vindkraft för att ersätta kärnkraft hade inte sänkt koldioxidutsläppen. Det finns snarare risk att utsläppen hade ökat. Se de livscykelanalyser som gjorts av Öko-institutet, IAEA och vattenfall med flera. De visar alla att koldioxidutsläppen från kärnkraft är lika små som hos vind och vattenkraft. En sammanfattning av dessa finns på miljövänner för kärnkrafts hemsida.


4. Jag föreslår att Bryntse studerar Jevons paradox vilket säger att energieffektiviseringar nästan alltid leder till öka konsumtion. Men även om effektiviseringar i Sverige hade lett till lägre konsumtion så kommer troligen elhybridbilar äta upp mellanskillanden när de väl slår igenom. Vi måste förbereda oss för att byta från primitiva förbränningsmotorer till elmotorer.


5. Många länder inom EU behöver mer energi, vilket bland annat man kan se genom Tysklands vilja att få gas direkt från Ryssland. Om vi i Sverige kan leverera billig och koldioxidlåg elektricitet till andra EU-länder gynnar det definitivt klimat och miljö. Fast Bryntse kanske föredrar att vi istället importerar smutsig kolkraft från Danmark och Tyskland för att lägga ner vår kärnkraft? Så länge inte vi skitar ner kanske det är ok?

Min enda slutsats är att Göran Bryntse uppenbarligen vet väldigt lite om både kärnteknik och uranfyndigheter. Hade han förstått sig på tekniken hade han onekligen varit mer positiva med tanken på den enorma potentialen kärnteknik har.


Johan Simu

är student fysik/kärnteknik vid GU och Chalmers. Han är också styrelsesuppleant i Miljövänner för kärnkraft


Kärnkraften tar slut 2025


DEBATT

Fysikstuderande Johan Simu från Göteborg, som i flera år skrivit hyllningsartiklar till kärnkraften i svenska tidningar över hela landet, anser att jag vet väldigt lite om kärnkraft. Simu däremot anser sig veta det mesta om energi. Han vet till exempel att kopparbehållarna som ska skydda omvärlden mot det långlivade radioaktiva avfallet håller i en miljon år. Eftersom ingen av oss kommer att leva då så behöver han ju inte ta ansvar för sina påståenden. Materialfysiker i Uppsala hävdar däremot att kapslarna kan gå sönder om mindre än tusen år även om det inte blir några jordbävningar eller istider. Jordbävningar var dock vanliga i Sverige för 10 000 år sedan liksom istider.

Simu säger också att min referens om kärnkraftens livscykel, kärnkraftsingenjören van Leeuven, inte har publicerats men enligt Simu ändå blivit grundligt sågad. Hur kan man såga något som inte är publicerat? Simus brist på logik anstår inte en fysiker.


Analysen finns visst publicerad, till exempel på hemsidan för den mycket ansedda Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich, där bland andra Einstein och flera andra nobelpristagare verkat.

I David Flemings bok "A lean guide to nuclear power" dras slutsatsen att det inte lönar sig att bryta i urangruvor med lägre uranhalt än 0,1 procent. Då blir kärnkraftens nettoproduktion av energi negativ, det vill säga det går åt mer energi att producera kärnkraften än vad den kan leverera.


Fleming bedömer att senast efter år 2025 kommer den då kvarvarande ekonomiskt lönsamma kärnkraften att helt gå åt till att ta hand om att lösa kärnkraftens problem, det vill säga avfallshantering, rivning av kärnkraftverken med mera.

Simu anser att kärnkraften är bättre för klimatet än vindkraft. Det är faktiskt (ursäkta uttrycket) ren bullshit om han inte syftar på energi baserad på olivkärnor och dylikt som faktiskt redan produceras. Simu anser också att effektivare energianvändning leder till högre energianvändning enligt den så kallade Jevons paradox. Det är han tämligen ensam om att tycka.


Jag har tidigare rekommenderat den evige studenten Simu att börja läsa på Högskolan Dalarna och här lära sig lite solenergi. Simu är också välkommen till mitt hem för att få ta del av mina 15 års erfarenhet av solfångare. Då kanske han äntligen kan ta en examen.


Göran Bryntse, teknologie doktor

som har läst kärnfysik på Teknis


Påståenden utan verklighetsförankring


DEBATT

Bryntse har en enastående förmåga att acceptera forskning som ännu inte verifierats. Han vet mycket väl precis som alla andra forskare att en opublicerad studie är en studie som inte publicerats i en granskad vetenskaplig journal. Att van Leeuwen och Smith lagt upp sin studie på ett universitets hemsida innebär givetvis inte att den blivit publicerad i någon vetenskaplig bemärkelse.


De livscykelanalyser jag nämnde i min artikel däremot har alla gått igenom en vetenskaplig granskning. Bryntse kanske kan förklara varför van Leeuwen och Smith är de enda i världen som kommer fram till sina resultat angående uranbrytningens energiåtgång. Energiåtgången enligt deras metoder applicerat på exempelvis Rossinggruvan i Namibien ger hela 80 gånger större energiförbrukning än den i realiteten är.


SKB och även de som forskar kring amerikanska Yucca mountain projektet har verifierat, både genom experiment och genom att studera geologiska kopparfyndigheter, att koppar är stabilt under de förhållanden som råder i en slutförvaring. Att Bryntse vill kasta bort den samlade mängden fakta på grund av en omdebatterad studie från Uppsala är anmärkningsvärt. Jag är dock nyfiken på varför Bryntse tror att det är en katastrof om några kopparkapslar havererar? Jag föreslår att han läser på lite om hur långlivade avfallsprodukter spridits från de 15 naturliga kärnreaktorerna i Oklo, Afrika som rullade på för två miljarder år sen. De långlivade avfallsprodukterna sprids inte nämnvärt på grund av sina kemiska egenskaper.


Kärnkraft är både ekonomiskt och energimässigt lönsamt vid uranhalter långt lägre än 0,1 procent. Vid Olympic dam i Australien bryter man redan uran vid halter av 0,063 procent, i Rossing bryter man vid halter så låga som 0.03 procent. Båda gruvorna går med vinst. Bryntses påståenden matchar helt enkelt inte verkligheten.


Jag reser gärna till Bryntses hem för att lära mig om solenergi. Jag uppskattar den tekniken och fysiken bakom solceller. Bryntse är även välkommen att senare i vår komma till Chalmers och lyssna när jag håller föredrag om mitt examensarbete och prata lite med andra sakkunniga. Bryntse kanske skulle bli förvånad över hur mycket verkligheten skiljer sig från hans fabler.


Johan Simu

studerar fysik/kärnteknik vid Gu och Chalmers. Han är också styrelsesuppleant i miljövänner för kärnkraft.


Oklo, vad säger den naturliga reaktorn om slutförvaring

image221


För att fortsätta lite om det jag skrev i senaste
inlägget, dvs vad de naturliga reaktorerna i Oklo kan säga oss om säkerheten vid en slutförvaring. Det intressanta är att se hur de långlivade isotoperna har migrerat från reaktorområdena. 

Vi måste komma ihåg att Oklo verkligen är ett extremexempel, här har vi naturliga reaktorer som rullat på i hundratusentals år i ett cykliskt beteende. Vatten har runnit ner i marken där urandioxidkristaller har bildats, när vattnet rinner in så fungerar det som neutronmoderator och startar reaktorn. Efter ett tag kommer temperaturen bli så hög att vattnet förångas vilket innebär att reaktorerna blir omodererade och stannar av. Ett perfekt exempel på passiv säkerhet via negativ void koefficient, dvs när ånga bildas så stannar den av. Precis som med moderna lättvattenreaktorer. Naturen byggde helt enkelt en perfekt självreglerande reaktor! 

En riktigt intresant detaljt för vetenskapsnördar som mig är att man genom att studera olika Xenon isotoper i Aluminium fosfater runt reaktorn har kunnat visa exakta tiderna för det cykliska beteendet, reaktorn var igång 30 minuter följt av en 2,5 timmes avkylningsperiod innan vatten återigen trängde ner och startade den. Hur fantastiskt är inte det att vi idag 2 miljarder år senare kan lista ut hur reaktorn rullade ner till minuten? /1/

Något väldigt viktigt att påpeka är att Oklo verkligen är ett extremt exempel, under hela sin driftsperiod så klövs ungefär 5 ton uran-235 vilket innebär att ungefär 5 ton fissionsprodukter skapades/2/. Det mostvarar ungefär några procent av de fissionsprodukter som skapats av drift av svenska reaktorer. En hel del plutonium bildades givetvis också tillsammans med americium, curium och alla andra tyngre aktinider som bildas vid drift av moderna reaktorer. Avfallet var identiskt med avfall från vilken svensk reaktor som helst. Under hela sin driftperiod så varierade temperaturen från upp till 600 grader ner till 100 grader och vatten pressades kontinuerligt genom reaktorn. En nästintill perfekt situation för att sprida vidare diverse ämnen. Förhållanden i en mänskligt byggd slutförvaring kan aldrig bli så extrema så Oklo sätter på sätt och viss en övre gräns för hur radionuklider kan spridas, iallafall om geologin är hyffsat liknande den vid Oklo.

Eftersom det var två miljarder år sen som avfallet bildades så har naturligtvis allt sönderfallit ner till den stabila isotopen som avslutar sönderfallskedjan. Men olika isotoper har olika ändpunkter så därför kan man rekonstruera förhållandena vid tiden under och efter reaktorerna var i drift. Tabellen nedan ger en översikt hur olika radionuklider transporterats/3/.

image222

Uraninites är urandioxidkristallerna där reaktionen skedde, de grundämnen som är markerat med svart under uraninites har stannat i själva uranformationen under de 2 miljarder åren som gått sen reaktorerna bildades. Det är i princip exakt likadant som en modern avfallsförvaring är alla avfallsprodukter är inuti urandioxid. Cesium, Rubidium och Barium har migrerar en liten bit men för det mesta stannat runt reaktorn.  Xenon och krypton har lämnat området/4/.

Technetium som är ett huvudbry för avfallsförvaring på grund av sin långa halveringstid på över 200 000 år har inte spridits mer än maximalt 10 meter från reaktorn/4/. Allt uran och allt plutonium har stannat i uraniniten. Eftersom alla aktinider har snarlika kemiska egenskaper så kan man även anta att americium, neptunium och curium har stannat i uraniniten. Med andra ord så har alla långlivade problematiska radionuklider, technetium och aktiniderna, helt och hållet bevarats på platsen de bildats trots konstant vattenflöde och temperaturer på upp till 600 grader under en period av flera hundra tusen år. Ett mer extremt bevis på att de inte rör sig kan man nog inte hitta.

Det kanske finns lite tveksamheter att direkt applicera resultaten från Oklo på en svensk slutförvaring på grund av skillnader i geologi. Men man kan iallafall känna sig trygg i att naturen visat att de långlivade isotoperna kan slutförvaras säkert helt utan några specialdesignade avfallsbehållare eller andra skyddsbarriärer. Naturen har därmed klart och tydligt visat att vi visst vet vad vi ska göra av avfallen från kärnkraft.


 1. A. P. Meshik et al, Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon, Physical Review Letters, Volume 93, Number 18, 2004.
2.
F. GAUTHIER-LAFAYE et al, Natural fission reactors in the Franceville basin, Gabon A review of the conditions and results of a "critical event" in a geologic system, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 60, No. 23, 1996
3. François Gauthier-Lafaye 2 billion year old natural analogs for nuclear waste disposal: the natural nuclear fission reactors in Gabon (Africa), C. R. Physique 3 (2002).
4. D. G. Brookins. Radionuclide behavior at the Oklo nuclear  reactor, Gabon. WASTE MANAGEMENT. Vol. 10. pp. 285-296, 1990

Den naturliga kärnreaktorn

image220


Man hör ofta att kärnkraft är "onaturligt". Jag personligen bryr mig inte om vad som är naturligt eller ej. Det finns naturliga saker som inte är alltför angenäma som flugsvamp eller giftspindlar. Men många verkar bedömma saker utifrån hur naturliga de är. Symbolen för onaturligt brukar då vara de hemska kärnkraftverken.

Naturen har dock alltid några ess i rockärmen, oavsett hur briljanta vi människor blir så visar det sig alltid att naturen varit långt före oss. Så även med kärnkraft. Kärnkraft, och då menar jag fission, är lika naturligt som vind eller vattenkraft. Eller sol för den delen som bara är en annan sorts kärnkraft. Det är nämligen så att i Afrika fanns det flera naturliga reaktorer som rullade på i hundratusentals år med en total effekt på hundra kilowatt. Med tanken på det blir det väldigt svårt att fortsätta hävda att kärnkraft är något "onaturligt".

Hur kunde en kärnreaktor spontant uppstå? Idag är det omöjligt men går man tillbaka några geologiska tidsperioder blir det möjligt. Det beror på att förhållandet mellan de olika uranisotoperna var annorlunda då eftersom de olika isotoperna har skilda halveringstider. Uran 238 som idag utgör 99,27% har en halveringstid på 4,47 miljarder år. Uran 235, den näst vanligaste isotopen som idag utgör 0,72% av allt uran har en halveringstid på 704 miljoner år. För två miljarder år sen när Okloområdet var aktiv så var förhållandet istället runt 3% uran 235 och 97% uran 238. Det är viktigt eftersom det krävs några procent uran 235 för att kunna driva en stabil kedjereaktion.

Oklo symboliserar egentligen hur lätt det är att få igång en självdrivande och självreglerande fissionsreaktion. En geologisk formation med mycket uran hade uppstått i berggrunden vid Oklo. När sen vatten ran ner till uranet så agerade vattnet som neutronmoderator, dvs det bromsade in neutronera. När neutronerna har bromsats ner kan de mycket lättare ge upphov till nya fissioner och därmed så började reaktorn rulla på vid en viss effekt. Om effekten ökade så kokade vattnet bort och kärnreaktionen upphörde tills allt svalnat nog mycket för att flytande vatten återigen kan börja bromsa in neutroner. Så höll Oklo reaktornerna på under några hundra tusen år, helt självreglerande. Under den tiden producerades naturligtvis enorma mängder av precis samma kärnavfall som vi idag producerar i moderna reaktorer.

Just på grund av allt avfall som producerades vid Oklo så är det väldigt intressant att se hur de olika ämnena spridits ut från området, det kan säga en hel del om säkerheten hos de slutförvaringar som utvecklas just nu. Mer om det ska jag skriva i nästa inlägg. Har just laddat ner ett tjugotal forskningsartiklar om just Oklo jag ska bläddra igenom.

Tills vidare se
Migration of Radioisotopes in the Earth's Crust av Roger Eckhardt för mer info om Oklo.

Avfallsfrågan är inte löst?

image160

Den myt om kärnkraft jag är mest leds på är utan tvekan skrönan att "ingen vet vad vi ska göra av avfallet". Dels för att det påståendet är formulerat på ett sådant sätt att man tror vi vet vad vi ska göra med annat avfall, cadmium och andra tungmetaller från solpaneler och fossila industrin tex. Men det stör mig mest för att, till skillnad från andra avfall, vi faktiskt vet exakt hur man kan slutförvara kärnavfallet. Mer korrekt benämt som det använda kärnbränslet, för avfall är det fan inte. Det här blir en försenad del av serien av blogginlägg om avfall som jag tänkt skriva och börja med detta
inlägg.

Det finns flera vägar man kan ta för slutförvaring och det beror på de geologiska förutsättningarna man har att jobba med. En slutförvaring som redan är i drift, WIPP i USA, är placerad i absolut torra saltformationer vilket är ett utmärkt ställe att placera avfallet. Över tiden så kommer saltformationen helt innesluta behållarna och där kommer de ligga, även om de går sönder så finns det ingen vätska som kan transportera iväg avfallet. Att det kommer vara torrt vet man eftersom sådana formationer inte kan bildas om det så existerar lite lite vatten, i miljontals år har förhållandena varit desamma.

I Sverige har vi inte riktigt lika bra förutsättningar att jobba med, vår berggrund är dränkt i grundvatten. Men det gör inte så stor skillnad för säkerheten. Svenska metoden bygger på några säkerhetsbarriärer och på de kemiska egenskaperna hos det långlivade avfallet(som jag skrivit tidigare så är det de långlivade transuranerna, dvs de grundämnen i aktinidserien som är tyngre än uran, som är ett problem).

SKB går ut på att man låter de använda bränslestavarna kallna i ett antal år tills de mest radioaktiva fissionsprodukterna sönderfallit, sen kapslar man in bränslestavarna i kapslar som på insidan är gjorda av järn och på utsidan av koppar. Dessa kapslar placerars i en speciell sorts lera, bentonitlera, och allt detta är 500 meter ner i berggrunden.
image219

Det är alltså två barriärer som vatten måste ta sig igenom innan det kan börja ge sig på avfallet, först bentonitleran som har den tendensen att den absorberar vatten och sväller, det tar väldigt lång tid innan vatten kan äta sig igenom leran. Sen när vattnet väl tagit sig genom leran så återstår kopparkapslarna, studier i USA har visat att kopparbehållaren kan motstå korrosion i upp emot en miljon år(har ej referens kvar, ska leta upp den igen), långt utöver de 100 000 år man siktar på.

Men för att vara på den säkra sidan måste man nästan anta att några behållare kommer gå sönder. Vad händer då? Vattnet börjar rinna in och fyller snabbt behållaren och börjar ge sig på bränslet, vi kan ignorera claddingen runt bränslet för tillfället. Men alla aktinider i avfallet är oxiderade. En egenskap hos alla aktinidoxider är att de är i princip olösliga i vatten, plutonium tex har en löslighet på en mikrogram per liter eller lägre/1/, de har även den egenskapen att fastna på alla ytor de berör. Dvs en mikrogram plutonium per lite vatten kanske transporteras ut från behållaren, men väl ute komme de ändå fastna på leran, fastna på bergväggar hos de sprickor de rinner genom ect. Allt ihop sammanslaget gör att väldigt väldigt lite aktinider någonsin kommer kunna nå upp till ytan även om kapslarna havererar ordentligt.

Det fina med det hela är också att naturen demonstrerat detta åt oss, för några hundra miljoner år sen rullade en naturlig kärnreaktor(japp det finns sådana) på i Afrika, Oklo reaktorn. Den producerade under sin livstid gott om aktinider som låg där i berggrunden helt oskyddade och fria att göra vad de vill. Trots det så transporterades de inte mer än några meter från reaktorn/2/. Det skulle alltså i princip vara säkert att enbart begrava avfallet djupt i berggrunden utan några som helst skyddsbarriärer.

MKG och andra halvt oseriösa organisationer som skriker att SKB måste undersöka djupa borrhål verkar mest drivas av viljan att göra slutförvaringen så dyr som möjligt, inte så säker som möjligt. Dessutom vill de försäkra sig om att vi aldrig kan plocka upp det använda bränslet och använda det igen, 97% av energin är trots allt kvar i avfallet. De har nog väldigt väldigt svårt att visa exakt hur KBS-3 ska haverera på ett sådant sätt att det innebär en stor stråldos för en eventuell befolkning som bor ovanpå slutförvaringen. Kort och gott så är KBS-3 idiotsäkert. Men det är lätt att skrika att det kommer förorena havet blabla.

Notera tex hur svävande greenpeace är på sin kritik sida om KBS-3. De skriver inget om hur deras "invändningar" på något sätt kan innebära en fara för omgivninge. De nämner att avfallets löslighet beror på pH, det är en av fördelarna med att ha stål på insidan av kapslarna, när stål rostar så frigörs en hel del väte som håller vattnet vid en pH nivå som försäkrar att avfallets löslighet hålls väldigt låg. Det är alltid kul att se greenpeace ge referenser till sina "fakta" (sarkasmvarning).


1. Per-Eric Ahlström, SKB, Plutonium - data, egenskaper med mera.
2. Roger Eckhardt, Migration of radioisotopes in the Earths crust.

Hans Blix om uranbrytning

FN-expert tror på jämtländskt uran

Blix som statsminister!! Jag har alltid diggat karln. Han är kompetent, vet vad han snackar om och verkar inte ha svårt för att säga sanningen heller oavsett om det är en populär sanning eller ej,

AIESEC energy crossroads

Jag var i början på veckan på en energimässa som AIESEC anordnat kallat Energy Crossroads tillsammans med Nils Rudqvist och Bengt Barkman som representanter för miljövänner för kärnkraft. Det var var riktigt trevlig och vi fick mycket gehör. Det var var riktigt trevlig och vi fick mycket gehör. Många studenter knallade fram till oss och frågade frågor och fick vårt informationsmaterial, de flesta verkade vara väldigt positiva till kärnkraft även om många myter ännu lever kvar, som att svenska reaktorer kan explodera så som i Tjernobyl. Förhoppningsvis så lyckades vi rekrytera några ny medlemmar bland de som kom fram.

Vårt lilla bås var placerat bredvid Uppsala naturskyddsförenings bås. Två unga tjejer från naturskyddsföreningen kom fram till oss och frågade lite nyfiket hur man kan vara miljövän och samtidigt positivt till kärnkraft. Det ledde till en rätt givande och lång diskussion där vi bemötte alla de myter och lögner som naturskyddsföreningen nationellt sprider om kärnkraft. Vi lyckades inte övertyga dom helt och hållet, men jag misstänker att de fick sig en rejäl funderare. Speciellt med tanken på att vi hade referenser till allt vi sa och även kunde peka ut felaktigheterna i de referenser som SNF normalt använder.

Under mässdagen var det även en hel del föreläsningar och en paneldebatt mellan Martina Krueger från Greenpeace, Harry Frank forskningschef vid ABB, förnyelsebar energi forskaren Mats Leijon från Ångströmlabbet. Medverkade gjorde även USA's ambassadör Michael Wood och ekologiprofessorn Torbjörn Rydberg inledde debatten genom att prata om ekologiska fotavtryck, naturliga energiflöden och dagens energiöverkonsumtion.

Krueger pratade lite om greenpeace nya "plan" för en miljövänlig värld, huvudpunkten verkar vara om jag förstod det rätt att världens energikonsumtion ska halveras, en i mina ögon naiv förväntan. Harry Frank pratade om hur snabbt tekniken för elöverföring utvecklas villet innebär att regioner på väldigt lång avstånd kan kopplas ihop utan större energiförluster.

Mats Leijon verkade vara kritisk mot solkraft och även delvis till vind, han anser att energikoncentrationen är på tok för låg för att man ska kunna utnyttja det på ett ekonomiskt vettigt sätt. Fagra löften ges om förnyelsebar energi helt utan sinne för realism enligt honom. Han kritiserade IPCC för att de försöker skissa upp lösningar på klimatproblemet, det är bättre om klimatforskare sysslar med klimat och överlåter energiproblemet till ingenjörer. Han fick lite mothugg av en i publiken som i sin tur kritiserade Leijon för att lägga sig i energiekonomi när han är ingenjör och inte ekonom och fortsatte med att säga att dagens vindkraft är ekonomiskt konkurrenskraftig. Leijon svarade väldigt övertygande att han måste komma och hålla en gästföreläsning och demonstrera hur det påståendet är fel.

Kärnkraft diskuterades egentligen inte under debatten utan nämdes bara som hastigast. men alla i debattem förutom Krueger verkar positiva till kärnkraft. Vi fick tillfälle att diskutera lite med Harry Frank och Mats leijon efter debatten och de vill båda se en vidareutveckling.

Efter mässan avslutades dagen med en riktigt trevlig gasque där jag och nils även tog chansen att diskutera lite mer om ekologiska fotavtryck med Torbjörn Rydberg.

Hur farligt är egentligen uranbrytning?

Har just skrivit klart en liten artikel om uranbrytning, co2 utsläpp och hälsokonsekvenser för Miljövänner för kärnkraft, slänger upp den här också. Det är en work in progress kan man nog säga. Har ett dussin artiklar om uranbrytning från IAEA som jag måste plöja igenom och kompletera artikeln nedan med.

Hur farligt är egentligen uranbrytning?


Just nu prospekteras det flitigt efter uran i Sverige vilket har gett upphov till en livad debatt i media om uranbrytning och dess konsekvenser. Dessvärre, så som med alla komplexa vetenskapliga frågor, så florerar en hel den desinformation. Det är inte konstigt att gemene man har svårt att veta vad som är sant eller falskt och det finns ett definitivt behov av att presentera vad som faktiskt bygger på fakta eller ej.


Det är främst tre saker som frekvent dyker upp i media, speciellt på debattsidorna. Uranet sägs ta slut om 40-70 år, uranbrytning släpper ut så mycket koldioxid att det gör kärnkraften till en riktig klimatbandit och sist men inte minst att uranbrytning är en allvarlig hälsofara för både gruvarbetare och lokalbefolkning.


Jag ska i denna artikeln granska hur det egentligen ligger till med de tre frågorna.


Hur mycket uran finns det?


Detta är en mer komplicerad fråga än man på förhand kan tro. Dels så finns det siffror på uranfyndigheter som man faktiskt hittat under prospekteringar, men det finns även geologiska uppskattningar på den totala mängden uran som rimligtvis borde finnas och som man med stor sannolikhet kommer hitta under framtida prospekteringar. Prospekterare borrar givetvis inte slumpmässigt utan de undersöker de regioner där man kan förväntas finna det man letar efter. För enkelhetens skull fokuserar jag på de tillgångar som IAEA rapporterar.Uranmängd (1 000 tU) rapporterat 1999

Antal år med dagens konsumtionstakt

Natural uranium stocks


200

4

Höganrikat uran och plutonium


600

12

Kända konventionella tillgångar

<40 USD/kgU

>1 254

80

<80 USD/kgU

3 002

<130 USD/kgU

1 460

Ej upptäckta konventionella tillgångar

<80 USD/kgU

1 460

 

<130 USD/kgU

5 338

 

Total mängd konventionella tillgångar


11 459

230

Uran i fosfater


22 000

440

Uran i havsvatten


4 200 000

80 000

Tabellen tagen från OECD's Trends in the Nuclear Fuel Cycle: Economic, Environmental and Social Aspects.Vi ser här att vi har över 200 år, runt 11 miljoner ton, med uran från konventionella källor, dvs uranfyndigheter med relativt höga halter som kan brytas till en kostnad som är ungefär desamma som idag. Ungefär 34-35 procent ligger i fyndigheter man redan hittat och resten förväntas man hitta i likartade geologiska formationer. Men det är inte slutet på de konventionella tillgångarna, just nu sker en prospekteringsvåg i världen efter uran i förberedelse för den kommande stora utbyggnaden av kärnkraften. IAEA säger att man förväntas hitta mellan 15 till 22 miljoner ton uran under enbart denna prospekteringsvågen/1/. En fördubbling av dagens konventionella tillgångar, stämmer den projektionen så har vi uran för närmare 500 år med dagens konsumtionstakt. Mer än nog för att säkerställa en stor utbyggnad av kärnkraften globalt sett.


I tabellen anges även urantillgångar i fosfater. Man har prövat bryta uran från fosfater tidigare och sådana projekt är återigen på gång. Anledningen till att det lades ner tidigare är för att det inte kunde konkurrera ekonomiskt med de enormt höghaltiga fyndigheter man hittade i kanada. Men att utvinna uran ur fosfater är inte så pass dyrt att det nämnvärt påverkar elproduktionskostnaderna för kärnkraft. Det är nämligen så att kostnaden för naturligt uran spelar en försvinnande liten roll i elproduktionskostnaderna, endast någon enstaka %. /2/. Om priset på naturligt uran femdubblas så ökar elproduktionskostnaderna endast med några öre.


Den tredje stora tillgången som IAEA rapporterar är uran i havsvatten, det finns en obegränsad mängd uran havsvatten, över 4 miljarder ton, och det fylls ständigt på med mer från floder. Om vi kan utvinna det uranet så är kärnkraft ur alla synpunkter lika hållbart som förnyelsebar energi /3/. I Japan har man satsat en hel del på att försöka utvinna det uranet och de preliminära försöken är lovande. Senaste prisuppskattningen ligger på 200 USD/kgU/4/ och man förväntar sig att trimma ner kostnaderna ännu mer. Det innebär att metoden visar löfte om att kunna konkurrera med traditionell gruvbrytning. Det finns inte heller något tvivel om att den metoden kommer kunna användas om traditionella höghaltiga tillgångar börjar sina. Därmed så finns det ingen anledning att oroa sig för framtida urantillgångar, speciellt inte ur generation 4 synvinkel då de reaktorerna kan utvinna 50-100 gånger så mycket energi ur uranet.


Uranbrytning och koldioxid


Det finns ingen tvekan om att gruvbrytning producerar en hel del koldioxid, desamma gäller all gruvbrytning, givetvis även brytning för de metaller som krävs till förnyelsebar energi. Det relevanta är inte att påpeka att nått släpper ut koldioxid, utan att jämföra utsläppen med hur mycket energi man får för de utsläppen. Det vill säga hur många gram koldioxid som frigörs per producerad kilowattimme energi producerad ur ett helt livscykelperspektiv. Det har gjorts många livscykelanalyser som alla visar ungefär samma resultat. Utsläppen från kärnkraftens livscykel är ungefär lika små som från vind och vattenkraft och mindre än från solpaneler. Jag ska presentera resultaten här från några olika livscykelanalyser för att visa hur samstämmiga de är. Jag ska även inkludera en livscykelanalys som ofta citeras av kärnkraftsmotståndare, Öko's institutets livscykelanalys, uppenbarligen har de själva inte läst den för även enligt den ligger kärnkraft bra till ur koldioxidsynpunkt!


Öko's livscykelanalys ger dessa resultat/5/

Energikälla

Koldioxidutsläpp g/kWh

Kärnkraft

32

Kärnkraft med uran importerat från sydafrikan

126*

Kolkraft, importerad stenkol

949

Kolkraft kombinerad fjärrvärme och el, importerad stenkol

622

Kolkraft, brunkol

1153

Kolkraft kombinerad fjärrvärme och el, brunkol

729

Naturgas

428

Naturgas kombinerad fjärrvärme och el

49-148**

Biogas kombinerad fjärrvärme och el

-409**

Vindkraft

24

Havsvindkraft

23

Vattenkraft

40

Solceller

101

Importerad solkraft från Spanien

27


* Jag har inte granskat varför de kommer fram till så dramatiskt mycket högre utsläpp med uran från Sydafrika, extra transporter kan inte förklara skillnaden med tanken på hur liten mängd uran som faktiskt fraktas per producerad kilowattimme.


** Öko's räknar att fjärrvärmen som produceras ersätter olja som annars hade används i värmepanna, därför får de ett negativt resultat för biokraft och så lågt för naturgas. Samma räkningssätt kan man givetvis tillämpa på fjärrvärme från kärnkraft om man vill eller för den delen på el. Kärnkraft ersätter primärt kolkraft eftersom de är de två vanligaste för att producera baskraft, ska man då följa Öko's exempel så kan man lika gärna säga att kärnkraften har negativa utsläpp eftersom det ersätter kol som annars hade bränts. I mina ögon är det väldigt dubiöst att räkna på det sättet och Öko's gjorde det troligen för att försöka få kärnkraft att se sämre ut i jämförelse eftersom de är utpräglade kärnkraftsmotståndare.Vattenfalls livscykelanalys ger dessa resultat/6/***


Energikälla

Koldioxidutsläpp gram/kWh

Vattenkraft

5

Kärnkraft

3

Vindkraft

10

Kraftvärme bio

16

Solceller

100

Kraftvärme torv

700

Kraftvärme kol

600

Kraftvärme olja

500

Naturgaskombi

400

Kolkraft

700

Reservkraft oljekondens

900

Reservkraft gasturbiner

1300

Bränslecell SOFC

500


***Siffrorna är approximativa eftersom resultaten presenteras i graf inte tabell, därför är svårt att se exakta siffran de angett.


International Energy Agency (IEA) ger dessa resultat/7/


Energi

Koldixodiutsläpp gram/kWh

Svaveldioxid utsläpp milligram/kWh

Kväveoxid utsläpp milligram/kWh

Flyktiga organiska föreningar utsläpp milligram/kWh

Fina partikelutsläpp milligram/kWh

Vattenkraft

2-48

5-60

3-42

0

5

Kolkraft

790-1182

700-32321

700-5273

18-29

30-663

Kärnkraft

2-59

3-50

2-100

0

2

Naturgas

389-581

4-15000

13-2500

72-164

1-10

Biomassa

15-201

12-140

701-2950

0

217-320

Vindkraft

7-124

21-87

14-50

0

5-35

Solceller

13-731

24-490

16-340

70

12-190


En japansk livscykelanalys av Tokamitsu med flera ger dessa resultat/8/


Energikälla

Koldioxidutsläpp gram/kWh

Kol

975

Olja

742

Naturgas

563

Geotermisk energi

15

Förnyelsebar energi

27.7

Kärnkraft

10
Som ni ser så ger alla livscykelanalyser i princip samma resultat. Ibland är vind och vatten lite bättre än kärnkraft och vice versa. Skillnader beror förmodligen främst på vilken energikälla man driver urananrikningsanläggningarna med. Om man gör som i Frankrike där anrikningsanläggningarna drivs med kärnkraftverk så blir utsläppen väldigt små, i USA däremot där kolkraft används så blir utsläppen högre. Men i båda fallen är utsläppen ändå väldigt låga. I det stora hela är skillnaderna mellan kärnenergi och förnyelsebar energi försumbara jämfört med de 100 gånger så höga utsläppen från kol. Varför bråka om tio gram hit och dit när kol släpper ut 1000 gram? Man kan inte på något sätt påstå att uranbrytning är en stor koldioxidkälla.


Uranbrytningens hälsoeffekter på lokalbefolkningen och gruvarbetare.


Den viktigaste frågan är givetvis om man kan bedriva uranbrytning utan att det innebär en hälsorisk för omgivningen eller gruvarbetare. Det spelar inte någon roll om vi har uran för hundratusentals år eller om uranbrytning inte är ett klimathot ifall uranbrytning är en av naturen farlig aktivitet. Efter uppdrag gransknings program om uranbrytning så har det debatterats kraftigt runt uranbrytningens konsekvenser. Det stora (medvetna?) misstaget som uppdrag granskning gjorde var att inte göra skillnad på modern och historisk uranbrytning. Det finns gott om studier som visar att gruvarbetare som jobbade under 40-60 talet har fått stora hälsokonsekvenser på grund av sina arbeten, bland annat lungcancer. Man vet även vad som orsakade denna ökade cancerrisken och idag har man åtgärdat det till fullo. Det är oerhört viktiga att förstå att gruvindustrin har tagit lärdom av misstagen man gjorde på den tiden och att miljö och hälsolagstiftningen i alla demokratiska länder blivit mycket strängare. All gruvbrytning var smutsig och ohälsosam på den tiden, oavsett om det handlar om järnmalm, koppar, uran eller guld.


Uran i sig är inte nämnvärt radioaktivt och ses inte som en radiologisk risk. Men när uran sönderfaller så uppstår andra ämnen som i sin tur sönderfaller i en lång kedja med ämnen tills det slutar i ett stabilt, icke radioaktivt grundämne. Vissa av dessa sönderfallsprodukter är mindre trevliga för hälsan, varav radon är värst eftersom det är en gas. Just radon var det som gav upphov till lungcancer hos gruvarbetare, speciellt i kombination med en dammig miljö. Lyckligtvis är det ett enkelt problem att komma tillrätta med, man förbättrar helt enkelt ventilationen.

När man talar om radioaktiva ämnen måste man alltid tala om vilken stråldos det ger upphov till, stråldos är helt enkelt en storhet som anger den biologiska effekten av joniserande strålning. Det är endast stråldoserna som visar om närvaron av radioaktiva ämnen är farliga eller ej. Stråldoser beräknas utifrån den mängd energi som strålningen deponerar i olika organ och korrigerar det sen med hur känsligt organet i fråga är för strålningen/9/. Man får då en siffra i en enhet som kallas Sievert uppkallat efter den stora svenska strålskyddsforskaren Rolf Sievert.


Tabellen nedan ger de stråldoser vi svenskar i genomsnitt får från några olika naturliga källor/10/


Källa

Stråldos i tusendels Sievert(mSv)

Kosmisk strålning

1 mSv

Naturlig bakgrundsstrålning från radioaktiva ämnen i vår omgivning och kropp.

1 mSv

Strålning från ämnen i marken

0.5 mSv (I vissa extrema regioner upp till 50-100mSv)

Radon i bostäder

2 mSv (varierar kraftigt från bostad till bostad, kan vara allt från tiondels mSv till hundratals mSv)Det finns tre olika sätt att utvinna uran. Dagbrott, underjordsgruva och in situ leeching, metoderna har olika potentiella konsekvenser för miljö och hälsa. I dagsläget så bryts 41% av uranet under jord, 24% i dagbrott och 26% med in situ leeching/11/, resten utvinns som biprodukt vid annan sorts gruvbrytning, tex från fosfater.


Underjordsgruvor används när fyndigheterna är relativt höghaltiga och föreligger djupare under ytan, i Kanada har man till exempel fyndigheter där halterna är upp emot 20%. Bra ventilation är ohyggligt viktigt i underjordsgruvor för att ventilera bort radonet som annars ansamlas och kan ge upphov till skadligt stora stråldoser. Detta är givetvis ett stort problem för all underjorsbrytning eftersom det finns uran i olik halter i princip alla geologiska formationer. I LKAB's malmgruvor i Malmberget och Kiruna så var stråldoserna på grund av radon upp emot 76 mSv före man kom tillrätta med problemet./12/


Dagbrott används när fyndigheterna ligger relativt nära ytan och i lägre halter, Ranger gruvan som figurerade i uppdrag granskning är ett exempel. Radon är ett mindre problem i dagbrott eftersom det aldrig kan koncentreras i luften på samma sätt som i underjordsgruvor, däremot så innebär alla dagbrott ett stort ingrepp på naturen eftersom man bryter och behandlar så enormt stora volymer. Slaggdammar måste noga underhållas och man måste bevaka så att inte tungmetaller och andra gifter läcker ut i grundvattnet. Men ett dagbrott för att bryta uran skiljer sig inte nämnvärt från koppardagbrott eller andra slags dagbrott. Miljö och hälsoriskerna är desamma.


In situ leeching är den metod som innebär minst ingrepp på naturen, kort sagt så pumpar man ner ett surt eller alkaliskt lösningsmedel(tex väteperoxid eller svavelsyra) som löser upp uranet i backen, när man sen pumpar upp lösningen igen så separerar man ut uranet och återanvänder lösningen. Inga avfallshögar eller slaggdammar bildas med denna metoden, men den fungerar bara då berggrunden är sådan att lösningsmedlet fritt kan passera genom det och noggrannhet krävs så att inte grundvattnet kontamineras.


Hur står det då till med modern uranbrytning? Utsätts arbetare eller lokalbefolkning för hälsorisker som vida överstiger det vid annan gruvdrift? Australien och Kanada är de två bästa länderna att undersöka när det gäller uranbrytning då de båda är demokratiska moderna samhällen som har lika hård miljö och hälsolagstiftning som Sverige. Om man kan bedriva uranbrytning i de länderna utan större risk så kan vi givetvis göra desamma i Sverige. Det finns rikligt med studier som öppet publiceras om stråldoser till gruvarbetare och lokalbefolkning. Jag fokuserar på just strålningsrisker eftersom det är den enda riskfaktorn vid uranbrytning som nämnvärt skiljer den från annan sorts gruvdrift. Om strålningsrisken är försumbart liten så finns det ingen faktor som gör uranbrytning värre än någon annan sorts gruvbrytning som vi utan tvekan accepterar i Sverige.


Tabellen nedan ger årliga stråldoser för gruvarbetare och lokalbefolkning runt australiensiska urangruvor. /13,14,15/

Yrkesgrupp

Medeldos

Lokalbefolkning i Jabiru nära Ranger gruvan.

0.04-0.2 mSv

Gruvunderhållsarbetare

1.4 mSv

Gruvelektriker

0.7 mSv

Gruvproduktionsarbetare

3.6 mSv

Dos till lokalbefolkning på grund av kontamination i grundvatten

0.01-0.02 mSv


Vi ser av tabellen att gruvarbetare får en årlig stråldos på grund av gruvbrytning som är mycket mindre än den vi svenskar får från naturliga källor. Att flytta från en region med låg bakgrundsstrålning till en med hög ger en långt mycket större ökning av stråldosen än att jobba i en urangruva, det är även intressant att stråldosern till arbetare i urangruvorna är sjuttio gånger mindre än den stråldos LKAB's gruvarbetare historiskt fick i de svenska malmgruvorna.


Tabellen nedan ger årliga stråldoser till kandensiska gruvarbetare/16/.

Yrkesgrupp

Medeldos

Dagbrott gruvarbetate

0.45 mSv

Dagbrott underhållspersonal

0.42 mSv

Dagbrott annan personal

0.34 mSv

Underjord gruvarbetare

3,71 mSv

Underjord underhållspersonal

1 mSv

Underjod annan personal

1,31 mSv

Flygpersonal****

0.46 mSv

****Flygpersonal anges som jämförelse med en yrkesgrupp man normalt inte tänker på i samband med strålningsrisker.

Vi ser även här att doserna är väldigt låga, mycket lägre än naturligt bakgrundsstrålning. Totalt försumbara stråldoser som inte har några signifikanta hälsoeffekter överhuvudtaget. Precis som i australien så är det "farligare" att flytta från en region till en annan än det är att jobba i urangruva. Man kan därmed slå spiken i kistan för att modern uranbrytning innebär en strålningsrisk för arbetare och lokalbefolkning.
1. Reuters, High uranium prices boost exploration: IAEA

2. Se tex OKG's ekonomiska årsrapport, totala bränslekostnaderna uppgår till 355 miljoner kronor och 16 567 000 000 kWh el producerades. Det blir ungefär 2öre/kWh, totala elproduktionskostnaden är enligt samma rapport är 18.8 öre. Bränslekostnad är med andra ord 10.6% av kostnaderna och naturligt uran står för en tredjedel av det.

3. Bernard Cohen American journal of physics, 51, januari 1983

4.http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/mirai-en/4_5.html

5. Berechnungen des Öko-Instituts mit GEMIS. http://www.oeko.de/aktuelles/dok/525.php

6. Vattenfalls LCA kan hittas på denna adressen http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819778milj/P0282331.pdf

7. Hydropower-Internalised Costs and Externalised Benefits, Frans H, Koch, International Energy Agency(IEA)-Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes; Ottawa, Canada, 2000

8. Evaluation of lifecycle CO2 emissions from the Japanese electric power sector in the 21st century under various nuclear scenarios" Energy Policy, Volume 34, Issue 7, May 2006, Pages 833-852
9.
För mer information om strålning se SSI's hemsida och broschyrer, tex http://www.ssi.se/fakta_om_stroelning/Stroelningsbroschyr/Bilder/Stralningbr.pdf

10. SSI http://www.ssi.se/fakta_om_stroelning/Stroelningsbroschyr/Naturlig_str.html?MenueType=3&Menu2=Naturlig
11. Uranium Information Center, http://www.uic.com.au/nip41.htm
12. Mats Hagberg med flera, x2001 Conference on Exposure Assessment in Epidemiology and Practice

13 Supervising Scientist Annual Report 2002 - 2003 http://www.environment.gov.au/about/publications/annual-report/ss02-03/section2-2-3.html

14 R.A Akber et al, "Public Radiation Exposure due to Radon Transport from a Uranium Mine", Radiation Protection Dosimetry 45:137-140 (1992)

15 ARPANSA Regulatory Impact Statement Final Version - July 2005 http://www.arpansa.gov.au/pubs/rps/rps9_ris_final.pdf

16. Health Canada, 2006 Report on Occupational Radiation Exposures in Canada


Håller tummarna för Ron Paul

Jag håller tummarna för Ron Paul, även om det verkar långsökt. Men han verkar vara den enda som kan leverera nått nytt och fräsch till den amerikanska politiken. Visst är gubben gammal som fan och inte lika charmig och fräsch som Obama, men jag gillar hans tankar och attityd.

Jag undrar varför
ingen förutom Maud föredrar republikanska kandidater. Skrapar man bort de religiösa dårheterna så tycker jag republikanerna är vettigare än demokraterna. Både republikanerna och demokraterna verkar vara lika krigshetsande och de enda som konsekvent varit mot irak kriger är Ron Paul och Obama.

Nu får det bli debattpaus igen för ett tag

Ända sen Björklund skrev debattartikeln om 4 nya reaktorer så har jag debaterat vilt bland olika bloggar. Nu får det vara nog igen för denna gången, ska bara avsluta en diskussion på Farmorgun's blogg och en annan på Svenssons blogg.

Det är synd att människor så okritisk tror på någon som Eva Moberg, dvs personer som inte har någon som helst expertis i frågan (hon ha en fil.lic i litteraturhistoria, religionshistoria och praktisk filosofi). Problemet är väll att om man själv inte vet något är det väldigt lätt att tro på de som verkar veta och som till på köpet är duktiga på att skriva. Det är bara se på hur många amerikaner som tror på kreationism eller hur många svenskar som fullständigt okritiskt tror på de suspekta spökprogram som visas på tv4+.

Det är kul att Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utnämnt Eva Moberg till årets förvillare med denna motiveringen.

Eva Moberg har utsetts till Årets förvillare 1999 för hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.

Eva Moberg är författare och debattör och har bl.a. skrivit artiklarna "Vårt förakt för new age" (1998) och "Ditt sjätte sinne" (1999) i Ordfront Magasin där hon okritiskt ställer sig bakom ogrundade påståenden om effekten av vissa alternativmedicinska behandlingsmetoder och existensen av telepati och prekognition. Moberg har under en lång följd av år kritiserat naturvetenskapen genom att blanda samman den med tillämpningar och forskningspolitik.

Försäkringsbolagen vägrar försäkra kärnkraftverk...

Påstår iallafall dussintalet miljönissar.

American Nuclear Insurers

American Nuclear Insurers (ANI) is a joint underwriting association created by some of the largest stock insurance companies in the United States. Our purpose is to pool the financial assets pledged by our member companies to provide the significant amount of property and liability insurance required for nuclear power plants and related facilities throughout the world.

Ser man på, ett försäkringsbolag som försäkrar kärnkraft. Men sådana ska ju inte existera? Betyder det att miljönissarna ljuger? För de har ju alltid rätt? Eller? Nu blir jag mycket förvirrad.

Info om det ovan från Nuclear Regulatory Comission
One insurance pool, American Nuclear Insurers, is comprised of investor-owned stock insurance companies. About half the pool's total liability capacity comes from foreign sources like Lloyd's of London. The average annual premium for a single-unit reactor site is $400,000. The premium for a second or third reactor at the same site is discounted to reflect a sharing of limits.

Ungefär 4 miljoner kronor per år för att försäkra en reaktor alltså, enbart skatten på kärnkraft kostar tex OKG över 700 miljoner per år, är det någon som då vill påstå att 4 miljoner i försäkring är så dyrt att det knäcker industrin?

Jag börjar undra om det finns en enda sak miljöföreningarna påstår om kärnkraft som överhuvudtaget är sant? Varenda lilla påstående de gjort som jag granskat har fallit totalt.


The Top Ten Things Environmentalists Need to Learn

På bloggen Depleted Cranium har drbuzz0 skrivit ett fantastiskt inlägg om de tio viktigaste sakerna som "miljövänner" måste lära sig. Jag kopierar hela stycket hit för det är så läsvärt. Diskussionen i kommentarsfältet på Depleted Cranium blev väldigt intressant och några "miljövänner" gick till och med så långt som att kräva att drbuzz0 tar bort inlägget totalt eftersom de tycker att inlägget kan vara förvirrande. Snacka om patetiskt! Läs och njut av de 10 visdommarna som miljöföreningarna vägrar känna vid.


This came out a lot longer than I expected. However, this is also what is becoming an increasingly large portion of this website. Maintaining the environment is a critical issue especially as evidence of accelerated global warming mounts and as energy becomes more of an issue than it has in recent past. Unfortunately, many of those who claim to be working for enviornmental improvements lack an understanding of a few basic concepts which are absolutely critical to accomplishing anything.

I often find myself in arguments over economics versus environmentalism. This becomes a very difficult situation because the immediate accusation is that I care only about money and need to realize that sacrifices must be made for the good of the planet. I am also told that wind or solar is the answer and the costs and reduction of energy output is acceptable. These ideas that it is okay or honorable to make such sacrifices are overly simplistic and lack a true understanding of the forces at work. To use a phrase I have come to like, they are "Not even wrong."

Thus, the top ten list...10. Go after pollution sources with the highest benefit/cost ratio, not those which are most noticeable - If you are attempting to make a difference in the world, you should start with the largest problems with the simplest solutions and the least cost in remedying.


For example, underground coal fires produce as much CO2 as all the light cars and trucks in North America and most of those in Europe. The cost of developing a method of fighting such fires and implementing it is likely very low compared to the benefit especially in the context of the amount of effort which has gone into reducing the pollution from cars and trucks.

Similarly, aviation accounts only a small portion of CO2 emissions and there are no apparent alternatives to hydrocarbon fuels for aircraft which do not result in huge tradeoffs. The funds spent on attempting to develop and deploy hydrogen fueled aircraft or some other alternative are very high and there would be tradeoffs in the capabilities and economics of operation. Therefore, it is not wise to invest much effort or funds in such a pursuit.


9. It is always best and often vital to utilize existing infrastructure and capabilities when implementing new methods or technologies. - Any concept for producing more environmentally friendly systems must deal with the realities of the currently deployed infrastructure and the existing manufacturing and maintenance capabilities in place. Those which utilize these assets to the fullest will be the most successful and any which require retooling or major upgrades MUST be capable of doing so in an incremental manner which uses established capabilities wherever possible.

This is important in the context of things like transportation. It is entirely unreasonable to expect that there will be widely deployed hydrogen filling stations or other support facilities in the foreseeable future. Even if the ultimate goal is to establish such facilities, it is necessary that any technologies being implemented must be capable of compatibility with what currently exists in the midterm. For example, plug in hybrids which may be a stepping stone toward future electric-based vehicles but work well with existing technology.

Similarly, it is better to work with manufacturing, refining and distribution technologies that are already available as well as the existing skills of workers. It is better to deploy clean synthetic hydrocarbons, for example, than ethanol on a wide scale because ethanol cannot be pumped through existing petroleum pipelines due to it's tendency to bind with water.

8. "Natural" "Organic" and "Bio" do not mean "good." - Some of the most toxic substances known are natural. Furthermore there are times when using an artificial or engineered solution to a problem is far better than using a traditional low-tech or natural approach. Using synthetic substances, engineered approaches and technology can often improve the efficiency of an activity and therefore reduce the need for resources and the overall impact.


For example: a farm which utilizes insecticides and artificial fertilizers to grow a given amount of crops on ten acres may be far better for the local ecosystem than a farm which uses organic methods but requires twice the land be cleared. A common organic farming method for pest control is to import predator insects like lady bugs, however, importing large numbers of these insects may be considerably more disturbing to the local food chain and ecosystem than using a measured amount of an artificial pesticide.

"Nature" was not designed to provide mankind with food, energy and other needs in the most efficient, reliable and sustainable manner. Therefore, engineered or artificial approaches may have better overall outcomes.


7. Plans for the future should not be made on the most optimistic predictions and should consider the most pessimistic reasonable predictions -
If you are formulating a plan for providing energy you cannot base it on the assumption that there will be an overall decrease in energy usage. Rather, one must assume that energy needs will continue to grow as they always have, if not faster.


Similarly, no plans for the future should ever be based on the assumption that it will be possible to do something better/faster/cheaper than it can now based on future technologies. One cannot, for example, create say "We'll just have to develop a more efficient solar cell that is ten times cheaper than what we have now." There is no guarantee that such research and development in such an area will be fruitful.

"Hope for the best but prepare for the worst" is generally the best policy. Any statement like "Well we won't need to plan for that because in ten years we'll be at the point where we'll only need half as much oil" should be viewed with extreme skepticism.

6. Simply attacking an environmentally damaging activity is not effective unless a better alternative of similar or better economics and usefulness is presented - Protesting a coal fired power plant is, in and of itself, useless, because the plant is necessary to provide electricity. It is even worse to oppose coal, oil and hydroelectric because those are all major sources of electricity. If one wants to phase out something like coal there must be an alternative presented. It is always more effective to promote the alternative than to oppose what exists. If the alternative is accepted, the existing activity being opposed will go away on its own.

It is important that the alternative be reasonable, not speculative and capable of replacing what exists with minimal sacrifice in general. Any alternative which provides additional non-environmental benefits, such as cheaper energy, improved capabilities or better performance (in the case of a vehicle) will aid greatly in promoting the alternative. If such benefits can be presented the likelihood of success is extremely high.
5. Taxation, price increases and caps on energy are inherently regressive and cause great damage. - Regressive means that it has a greater impact on the lower classes than the upper classes and also effects upward mobility and general quality of life. Increasing the price of energy does not mean simply mandating a price or taxing it directly. Any measures which limit energy production will cause an increase in price due to market forces. This includes carbon taxation and carbon capping without providing a variable alternative. Mandating the use of energy technologies which are limited in output or are expensive will likewise increase prices.

High priced energy is a huge burden on the lower classes to a degree much higher than the upper class. Energy is a fundamental expense to living, both directly in the form of heating, transportation and electricity and also indirectly in how it effects production of all goods and services. The price makes up a much larger proportion of the spending of those with less. Thus, an increase in the price of energy DOES NOT make all people conserve energy in an equal manner nor does it prevent frivolous use of energy.

Joe billionaire still fuels up his yatch and barely notices that he spent five dollars a gallon on marine diesel instead of two, but poor families go cold because they cannot afford heating oil at twice the price. In the end, those with the money to adopt cleaner and more efficient technology and with the excesses which can be cut are the least likely to do so. The more likely outcome of higher energy prices is a move to alternative energy sources which offer a lower cost, even if doing so results in more pollution instead of less. An example would be the wood burning stove boom during the 1970's oil crisis or waste oil burners.


This increases the class divide, as any shortage of such an important commodity will. It causes more poverty and limits upward mobility. The overall reduction in quality of life effects nearly all sectors including health and any burden on the economic system will only make government social programs more burdened.

4. It is unreasonable to expect the general public will accept major reductions in living standards or comfort and convenience. Simply put, it won't happen - There is no point in debating the ethics of driving a big car and taking vacations versus making sacrifices to sustain the environment, because history shows that the public has a very limited tolerance for any measures which directly effect their comfort, convenience and other wants. Therefore, if you want people to drive a car which is environmentally friendly, it must not be a glorified golfcart. It cannot lack air conditioning and be small, slow and lacking in capacity. People will not accept that kind of sacrifice in general.

Because they will not move to environmentally friendly options voluntarily, the next thing which generally is proposed is to mandate very strict limitations on the use of anything from incandescent light bulbs to air conditioners to big engines. The problem is that this will not generally be accepted if there is not an equally viable alternative. People will either skirt the regulations or they will put pressure on politicians to change them. In a democracy, the politicians will always be forced to bow to the will of the people on any matter which is universally disliked.

(They want their damn bread and circus and you'd be a fool to try to talk them into living without them.)
3. Depending on continuous heavy subsidies is not sustainable. - Subsidies exist for a reason and are not always a completely bad thing. They are designed to do things like maintain a strategic capability which is not normally profitable or to stimulate a sector which is important to a country and might now develop on it's own.

However, when it comes to energy and development, a subsidy cannot be a tow-line, but only a jump start. In other words, it must be for the purpose of establishing a capability which will have value and returns on the initial expenditure. Paying to keep something going for years when it has shown disappointing results is a complete waste. It is not economically sustainable and has low benefit.


It also should be pointed out that "creating jobs" is not an economic benefit if those jobs are entirely based on expenditures which do not result in a tangible payback and rely on direct funding to exist. "Creating 1000 jobs" is not a good thing if the way they were created is by paying 1000 people to do something useless. The sustainability and overall effect must be considered.

2. Every little bit does not help. - There is absolutely no point in perusing technologies or methods which do not have the potential for actually making an ecological difference, especially if doing so will expend funds, energy or other resources without any significant return. Even in cases where there is little overall investment, simply harping on the most insignificant overall issues will at least draw attention away from what credible solutions exist.

In the end, it is not really going to matter if there is .00001% les Co2 in the air in a century. Those technologies which have limited potential are best abandoned to cut losses as soon as it becomes apparent how limited they are. Campaigns against things like iPhones are idiotic, considering the massive discharges of waste by other parts of the electronics industry and other industries in general. Putting a solar panel on your roof might make you feel good but that's about all it does. Saying "someone has to start" or "if everyone would do it" or "every bit helps" does not count for much when you know that everyone *will not* do it and "every little bit" helps a very very little bit.


1. Sacrificing the needs of an economy for the environment will destroy both. -
This is overall and far and away one thing which environmentalists seem to entirely lack any understanding of. There are a lot of claims that sacrifices must be made economically or that "the price of damaging the environment cannot be measured in dollars. We need to consider that cheap power has hidden costs to earth."

The major problem with this is that the economic health of a society effects nearly all aspects of the society. For example, during times of recession, crime rates tend to rise, health generally deteriorates, general public moral is far less. The effects are far reaching both broadly and individually. When the economy does well, more people have good paying jobs with benefits. More people have healthcare coverage and those who do not are generally more able to pay for healthcare. More people go to college and education in general improves. There are more funds for donation to charities and the government has far more of a taxbase from which to spend.

The impact on the environment is also effected by this for several reasons. It has been said that "environmentalism is a luxury" and this is actually true in many circumstances. In a poor country cars blow out more exhaust because owners are not as prone to good upkeep of the engine and exhaust system. Recycling does not exist in such countries because the funds are not available and the demand for more raw materials is lacking, thus making it less financially motivating to recover materials.

In general, people become far less concerned with the environment when they see that their own lives and the lives of those close to them are not very good. A person does not buy highly efficient lightbulbs or a hybrid car in such circumstances. If they cannot afford oil to keep warm, they will not insulate their home but rather are more likely to start cutting down trees for fuel. They may even buy a simple stove and start to burn garbage for fuel.

An economy is not healthy when it is stagnant. It must not only be growing to be healthy, but to be prosperous it should have the highest possible growth rate while maintaining sustainable funds and keeping inflation in relative check. Only under such circumstances will the government and private organizations have the funds and the ability to tackle environmental issues. The flip side of this is that it means an increase in consumption and in consumerism in general. This equates to more potential for environmental impact.


The key, in the end, is to find ways to keep a robust and healthy economy while promoting good environmental policy. Doing so will increase standards of living, decrease poverty, increase environmentally positive projects and benefit all aspects of life and ecology.


Herregud

Jag hittade just universums dummaste kommentar någonsin. Läste kommentarerna till ett blogginlägg om utarmat uran på depleted cranium. Blogginlägget är prima som allt annat på den bloggen. Men en av kommentarerna, det tar verkligen priset. Ska klistra in hela stycket här.

Jag kommer aldrig sluta förvånas över de totalt absurda saker som vissa människor tror på, homeopati till exempel, men när det gäller denna kommentaren kan jag bara säga wow. Inget annat beskriver det!

 • EarthIsMyHome2 Says:
  January 30th, 2008 at 2:55 pm

  Hi everybody. I am glad to see that depleted uranium is such a concern to many and it is being investigated but I have a theory on why it is so bad and why there is so much trouble in Iraq. I think when you read the theory you will realize it is the reason why we see so many problems.

  Remember uranium comes from the ground. The ground, earth, is a base. It is from where we are grounded and it is always neutral in all things. The earth is a neutral solid and quiet and peace. To be neutral there must be balance. So when the uranium comes from the ground it is balanced with positive and negative energy. But then we want to use the uranium for making power or making a bomb. We need positive energy for this so we separate the good neutral and peaceful rock. We take out the kind of material which has positive energy because we can use this to make energy.

  But this is were we have the problem. All things are positive and negative energy. Negative energy is sickness, tiredness, death, dark. Positive energy is light, life, vigor, health. But positive energy is not always good, because evil is not dark energy. Evil is an imbalance of negative energy and positive energy. Negative energy has it's place. There is a place for darkness and sleep and death needs to come, but positive energy is power and light. This is why you can make a bomb out of positive energy too.

  But the uranium left over is all the negative energy (because remember we were neutral to begin with and we took away the kind that gives us power and light and heat). So the negative energy uranium is what we have that we shoot at Iraq and other places and our soldiers touch. Here is the problem: iraq was neutral like all earth to begin with and this is good. But we put so much NEGATIVE URANIUM on the country that it has upset the balance. Now we have it being negative. Too much negative energy is bad health and tiredness. So people are sick (remember we need some negative energy because if you have too much positive you cannot sleep and you will not calm down). People are sick because the negative energy has soaked up their positive energy and they have poor health.

  Iraq is sick too but worse. Earth can tell there is too much negative energy there and she wants to rebalanced the negative and positive. But the imbalance means turmoil because she tries to bring back balance and gets unstable. A bad energy balance is what causes conflict and turmoil. People who live there are not in a good solid energy state but in an energy state which is always changing and is unstable and not in balance.

  They cannot help if there is conflict and war and hatred because you cannot have a life full of love and you are always angry and in bad spirit when you live in that. Plus our troops are sick from the negative energy which sops up their auras and leaves only blackness or parts of darkness to their spirit. It takes time for that to recover (if ever).

  So there is nobody at fault here. Not Bush or America or Iraq. The problem is nobody understood the energy problem of depleted uranium. But now we do and with my new theory we can start to ask how to heal the earth!Blessings to everyone who cares and for those who do not double blessings, because they need it the most!


 • Ännu ett exempel på varför Pen och Teller är bäst!

  Såg detta klippet på bloggen Magnus Orerar. Ett perfekt exempel på hur jävla enkelt det är att lura folk att skriva på vad som helst och bli rädd för vad som helst. Sånt som greenpeace ect fullständigt lever på.

  Varför jag inte är miljöpartist

  Förutom då att miljöpartiet är ute och cyklar ordentligt när det gäller kärnkraft så finns det inte många frågor där jag delar deras åsikter. Hittade denna sidan "Grå eller grön" där de listar upp en rad punkter. Ska ge min syn på de punkterna.

  16 års rösträtt är meningslöst, visst tror alla 16 åringar att de vet bäst. Men verkligheten är sådan att innan man haft jobb och eget boende så har man inte blekaste aningen. Om något vill jag höja åldern till 20.

  Flyktingamnesti Borde hanteras på en EU nivå, men annars har jag ingen särskild åsikt.

  Svensk vapenexport Jag ser inget fel med det, exportera på. Om vi kan slå mynt av andras idioti så kör på. Folk kommer döda varande med vad för tillhygge de än hittar oavsett om vi levererar vapen eller ej. Krig stoppas inte genom att vapnen tar slut, det stoppas genom att föra samman världen med kunskapsutbyte, fria marknader ect. De som är beroende av varandra krigar inte med varandra.

  Fildelning Knepig fråga, har inte tagit någon riktig ställning där. Jag undrad vad konsekvenserna vore ifall fildelning blir helt lagligt. Hur mycket skulle det påverka tex filmbolagens ekonomi? Ifall det slutar med att det tar död på alla väldigt dyra storfilmer så ser jag heldre att fildelning förhindras. Men jag tvivlar på att det går att förhindra det, det krävs någon ny sorts lösning.

  Utveckling av friåret Nej tack, vill man glida runt och peta sig i naveln i ett år får man spara ihop pengar till det på eget sätt.

  Mer grön skatteväxling Beror på hur det tillämpas. Jag vill internalisera alla externa kostnader och skatteväxling är väll ett steg på vägen men inte enligt miljöpartiets mall.

  Sex timmars arbetsdag Dynga, det funkade inte i Frankrike och kommer inte funka här. Vad är det som är fel med att jobba 8 timmar per dag? Man får helt enkelt se till att hitta ett jobb man tycker om.

  Slopa betygssystemet Aldrig i livet, betygsjakten var en av mina främsta drivkrafter under högstadie och gymnasietiden, ta bort det och jag hade legat hemma och skitit i skolan totalt. Det ligger en ära i att få MVG som man vill kämpa och slita för. Att ta bort betyget hade gynnat de som inte strävar efter att bli bäst, men jag fokuserar heldre på att gynna de som faktiskt har drivkraft och ambitioner. Skolan har redan sänkts till de mest korkades nivå, om de inte kan hålla takten så though luck. Alla är inte födda intelligenta och sån är världen. Det stör mig otroligt mycket mer att intelligenta och ambitiösa barn hålls tillbaka än att korkade barn inte klarar sig. Politiskt korrekthet är idioti och alla är inte födda med samma förmågor.

  Påskynda kärnkraftsavvecklingen Jag behöver nog inte kommentera den. De som föreslår det är desamma som gnäller över betyg för att de förmodligen fick ig på gymnasiefysiken, ifall de överhuvudtaget läste någon naturvetenskap.

  Ersätta djurförsök För medicinska ändamål nej, för att testa smink och sånt ja. En mus kommer alltid vara mindre värd än en människa, om det krävs att man sprättar upp 1000 möss för att rädda ett enda människoliv så har jag inga problem med det. Men djuren ska inte plågas i onödan och ska inte heller offras i onödan. Djurförsök för smink och liknande är motbjudande. 

  Miljö före tillväxt Nej, miljö med tillväxt. Ett fattigt folk bryr sig inte om miljön, att bry sig om miljön är ett lyx för den rika världen och vill vi få resten av världen att bry sig måste vi göra dom rika, inte oss fattigare.

  Momsbefria KRAV och rättvisemärket Nix, så länge KRAV märkning exkluderar GMO grödor så är jag mot krav överhuvudtaget. Man kan för den delen även göra konstgödsling miljövänligt. Det är naivt att begränsa sig till jordbruk så som man gjorde för 200 år sen. KRAV motarbetar utveckling inom konstgödsel, GMO och besprutningsmedel och därmed så motarbetar det möjligheten att föda de 9 miljarder människor vi snart kommer vara.

  Rotationsprincip för politiker Intressant ide, men jag skulle heldre se krav på att politiker måste ha högre utbildning. Det är rent absurt att tro att "vanliga människor" ska kunna styra sverige på ett bra sätt. Krav på högskoleexamen och några år arbetslivserfarenheter! Jag är även helt mot att sänka riksdagslönen, höga löner attraherar kompetenta människor och det är i riksdagen kompetensen behövs.

  Medial mångfald Nej tack, jag gillar inte SVT och vill inte se en SVT tidning heller. Skillanden mellan SVT och tex fyran som nästan är lika dålig är att SVT har en hel drös med svartvita program om nån gubbfan som klipper gräset och talar om sin barndom i nån liten skitby som ingen bryr sig om och en hel drös med kulturprogram som ingen heller bryr sig om. Vill man se sån skit ska man betala för det själv och inte tvinga alla att finanisera det.
  Det som behövs förändras inom mediavärlden är att media måste tvingas ta ansvar för de påståenden de går ut med. För varje felaktig sak de skriver ska de göra lika stor rubrik om att de hade fel. Jag är spyleds på all medial skräckpropaganda om allt från kärnkraft till stekt potatis som helt saknar grund i vetenskap. Det hade förstås inte gynnat miljöpartiet då de delvis lever på skräckpropaganda om all teknik de inte tycker om, tex kärnteknik och genteknik.

  Värmer kärnkraften upp östersjön?

  Isen smälter av uppvärmt vatten

  En sjökapten Stefan Torssell påstår i aftonbladet att värmespillet från kärnkraft odyl påverkar globala uppvärmingen genom att mycket vatten förångas osv. Han säger även att det värmt upp östersjön märkbart, med 0.026 grader mer än IPCC förutspår att växthuseffekten själv kan värma det. Jag påpekar att han är en sjökapten för det innebär att han inte nödvändigtvis vet något alls om atmosfärsvetenskap. Det finns alltid en möjlighet att han satt sig in i det hela på fritiden, men sakkunnig är han inte. Det är inte jag heller men jag ska ändå kommentera lite av vad han skriver för storleksordningar gillar fysiker.

  Torssell skriver

  De senaste 30 åren har Nordsjöns vattenmassa blivit 0,133 grad och Östersjöns 0,126 grad varmare bara genom uppvärmt kylvatten från fartyg, kärnkraft och processindustrier. Det är mer än klimatpanelens 0,1 grad.

  Låt oss bolla lite med siffror eftersom det är sånt jag gillar. Östersjöns yta är 377 000 kvadratmeter, det blir 3,77*10^11 kvadratmeter. Låt oss anta att på en solig sommardag så träffas havsytan av 500watt/m^2, ungefär hälften av solintensiteten vid ekvatorn. Förmodligen är det mer än så men vi kan ta och vara konservativa.

  Det blir då 500*3,77*10^11*3600= 6,786*10^17 joule per timme.

  Om vi kollar hos SCB så producerar svensk kärnkraft totalt 6,83*10^17 joule energi per år, ungefär två tredjedelar av den mängden är spillvärme. Sen måste vi komma ihåg att Ringhals står för 40% av kärnkraften och det släpps inte ut i Östersjön. Det blir alltså 2,7*10^17 joule per år som pumpas ut i östersjön i värmeenergi. De totala värmeutsläppen från ett år av kärnkraft till östersjön motsvarar alltså 24 minuters solstrålning på sommaren.
  Om en halv sommardag är molning så sänker det värmetillskottet till östersjön med ofantligt mycket större energimängd än den svenska kärnkraftens tillför. Jag har svårt att se hur det kan ha någon som helst märkbar påverkan, undra om det överhuvudtaget är möjligt för europas hela industriella värmeproduktion att kunna höja östersjöns jämviktstemperatur med 0.026 grader? Det borde iallafall ha större effekt på vintern än sommar, men jag är tveksam till att man ska kunna se en uppvärming. Då är det snarare möjligt att de där 0.026 graderna är långt innanför IPCC's felmarginaler för förväntad uppvärmning av östersjön.

  Torssell skriver vidare

  Den icke beräknade tillförseln av vattenånga svarar därutöver för en femtedel av den ökade växthuseffekten på norra halvklotet. Dessutom tillkommer värme vid vattenångans kondensering.

  Jag undrar hur han uppskattar detta, vattenånga står för majoriteten av växthuseffekten det är välkänt. Men att energiproduktion skulle öka mängden vattenånga signifikant känns även det långsökt. Mängden vattenånga som frigörs under en varm och solig dag vid ekvatorn på sommarn är så ofantligt mycket större än världens totala energiproduktion kan åstakomma. Men det är förstås möjligt att det kan göra en skillnad på vintern, men när luften är kall kan den ändå inte hålla så mycket vatten. Det vore intressant med en lite mer genomgående analys.

  Torssell skriver sen
  Den Baltiska strömmen för stora vattenmassor runt Norges sydspets. Den Nordatlantiska strömmen (fortsättning på Golfströmmen) förenar sig med Norska strömmen och för de uppvärmda vattenmassorna till Norra Ishavet.

  Här blir det riktigt trevande, jag är villig att slå vad om att det inte går att mäta upp en ökning av vattnet i norra ishavet som kan spåras till industriell värmeproduktion. När man börjar tala om att värma upp världshaven så blir energimängderna så otroligt ofanliga att det nästan är löjligt. Återigen så blir människans tillskott inte ens en mätbar bråkdel av solens, eller för den delen med det värmeflöde golfströmmen för med sig!


  Japaner

  Kan man hitta ett mer härligt sjukt folk?